Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Informace pro občany > Příklad 2
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příklad č. 2

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče formou ambulatní nebo terénní služby v domácím prostředí

Situace v roce 2006

Senior nebo dospělý člověk se zdravotním postižením je na základě rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uznán bezmocným, což znamená, že je v určité míře závislý na pomoci jiné osoby v zajištění péče o sebe a v soběstačnosti. Obvykle tato osoba pobírá zvýšení důchodu pro bezmocnost, které je vypláceno společně s důchodem, a to ve třech stupních - pro:

 • Částečnou bezmocnost ve výši …480,- Kč
 • Převážnou bezmocnost ve výši …946,- Kč
 • Úplnou bezmocnost ve výši …...1 800,- Kč

Stávající způsob zajištění péče je zabezpečován za pomoci terénní nebo ambulantní sociální služby (pečovatelská služba, denní stacionář, osobní asistence) a případně doplňkově rodinou (případně i jinými fyzickými osobami) v domácím prostředí, o kterém zákon hovoří jako o přirozeném sociálním prostředí. Organizace, které takto zajišťují péči, budou v následujícím textu nazýváni jako poskytovatelé služeb a lidé, kteří služby využívají, budou v textu dále nazýváni jako uživatelé služeb.

Pozor – sociální služby jsou v tomto režimu poskytovány i osobám, které nejsou uznány bezmocnými a nepobírají zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Uživatel sociálních služeb platí úhraduposkytovateli sociálních služeb za poskytnutou péči. Pokud jde o poskytování pečovatelské služby organizací, která je zřizována obcí nebo krajem, hradí tuto úhradu na základě správního rozhodnutí zřizovatele. Pokud je služba poskytována jinými organizacemi, potom je úhrada stanovena na základě smlouvy nebo dohody. 

Úhrada je vždy stanovena podle rozsahu poskytovaných služeb a různých poskytovatelů služeb může být její výše různá.

Situace od 1. ledna 2007

Příspěvek na péči nahradí nároky osob, které péči potřebují, tj. zvýšení důchodu pro bezmocnost.

O příspěvek na péči v těchto případech není potřeba žádat.Nárok na příspěvek na péči a jeho výplatu vyplývá přímo ze zákona (viz text uvedený u příkladu č. 1).

POZOR – osoby, které doposud nepobíraly zvýšení důchodu pro bezmocnost a jejich zdravotní stav, respektive míra závislosti na pomoci jiné osoby odpovídá jednomu ze stupňů závislosti podle zákona o sociálních službách, musí o příspěvek na péči požádat.

Žádost se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to podle místa trvalého pobytu žadatele.

Člověk – žadatel o příspěvek – musí dodržet stanovené povinnosti, respektive podrobit se některým procedurám.

V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tj. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat (je-li to již známo). Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce.

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník. Sociální pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije.

Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař úřadu práce bude ve většině případů pracovat se zdravotní dokumentací žadatele; žadatel může být vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření.

Sociální pracovní a lékař hodnotí míru závislosti osoby podle 36 kritérií, které jsou uvedeny v zákoně. Těmito kritérii jsou vyjmenované úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. Stupeň závislosti je určován počtem úkonů, které člověk samostatně nezvládne.

Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, tj. nedá písemné svolení nebo neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek na péči.

O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.Obecní úřad rozhoduje ve správním řízení. Rozhodnutí o příspěvku na péči je doručeno žadateli a v případě, že je kladné, je žadatel (nyní již příjemce příspěvku) povinen obecnímu úřadu do 15 dnů písemně ohlásit jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při podání žádosti.

Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. i poštovní poukázkou) nebo bezhotovostně na účet, který příjemce určí.

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude obvykle pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců. Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce počínaje kalendářním měsícem, ve kterém byla podána žádost.

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.

Příspěvek na péči je podle zákona odstupňován do 4 stupňů, a to podle míry závislosti osoby, tj. od mírné ve stupni I. až po úplnou ve stupni IV.

Výše příspěvku na péči bude pro osoby závislé na pomoci jiné osoby následující:

 • Ve stupni I   – lehká závislost…………….2 000,- Kč
 • Ve stupni II  – středně těžká závislost…  4 000,-Kč
 • Ve stupni III – těžká závislost  ..…………8 000,- Kč
 • Ve stupni IV – úplná závislost…………..11 000,- Kč

Způsob zajištění péče může být různým způsobem kombinován, tj. např. kombinace péče ze strany blízkých osob s profesionálními sociálními službami (osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby). Pro zachování nároků pečujících osob v systémech důchodového a zdravotního pojištění, však musí být vždy prokazatelná „převážnost“ celodenní péče prováděná hlavní pečující osobou.

Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb uzavírají o poskytování sociálních služeb smlouvu. POZOR – službu je potřeba vyhledat a požadovat vždy přímo od konkrétního poskytovatele a nikoliv prostřednictvím obcí či krajů, jak tomu častokrát bylo doposud.

Smlouva musí vždy obsahovat následující náležitosti:

 • označení smluvních stran,
 • druh sociální služby, pro kterou je uzavírána,
 • rozsah činností a úkonů v rámci poskytování sociální služby,
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výši úhrady za sociální služby a způsob jejího placení,
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
 • výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
 • dobu platnosti smlouvy.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. žadatel žádá o pobytovou službu poskytovatele pouze ambulantní služby),
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavírána výhradně mezi uživatelem služby (nebo jeho zákonným zástupcem) a poskytovatelem, který je pro daný druh služby registrován.

Porušení smluvních podmínek a následky z toho vyplývající musí řešit smlouva, přičemž spory z tohoto vyplývající jsou řešeny soudní cestou.

Rozsah služeb, respektive činností, které musí poskytovatel zájemcům o službu nebo již stávajícím uživatelům nabízet, je stanoven zákonem a podrobněji pak prováděcí vyhláškou.Uživatel služby si podle své situace a svého uvážení vybírá z nabízené škály činností. Podle rozsahu vybraných služeb je pak sjednávána výše úhrady za službu. Maximální výše úhrad je stanovena prováděcí vyhláškou, tj. u ambulantních a terénních služeb v maximální výši 85,- Kč za hodinu poskytnuté služby.

Jedná se o stanovení maximální výše a každý poskytovatel si může stanovit výši úhrady podle svých podmínek. Sazebník úhrad za jednotlivé činnosti musí poskytovatel služby vždy srozumitelně vysvětlit každému žadateli či uživateli služeb.

POZOR – v případě terénních a ambulantních sociálních služeb je možné uzavřít smlouvy s více poskytovateli služeb, ale uživatel si musí být vědom, že za každou službu bude platit úhradu a musí tedy zhodnotit, jak široké spektrum služeb si může dovolit nasmlouvat!

Doporučení pro osoby, které péči potřebují

 • Pokud Vám nepřináleží příspěvek na péči ze zákona podle Příkladu č. 1 a jste přesvědčeni, že máte takové potřeby, že se neobejdete bez pomoci jiných v péči o sebe, podejte si žádost o příspěvek na péči na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu.
 • Zvažujte společně s osobami, které Vám péči poskytují a se zaměstnanci organizací, které Vám poskytují sociální služby, jaký režim zajištění péče zvolíte.
 • Informujte se na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí poskytovány a uvažujte o tom, zda by některá z nich nebyla pro Vás vhodná, a to z hlediska místní dostupnosti služby, rozsahu činností, které služba nabízí a v neposlední řadě z hlediska výše úhrady za služby.
 • Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby dobře zvažte, jaký rozsah pomoci potřebujte a kolik jste za službu schopni či ochotni platit a současně se důkladně seznamte s pravidly poskytovatele, podle kterých je služba zabezpečována.
 • V průběhu poskytování služby, pokud chcete změnit rozsah nebo způsob poskytované služby, nebo pokud nejste zcela spokojeni se službou, jednejte otevřeně s poskytovatelem služby tak, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a problémům. Smlouva se dá změnit či doplnit a Vaše případné stížnosti musí být podle zákona vždy oficiálně vyřízeny.

Doporučení pro pečující osoby

 • V případě, že se také podílíte na zabezpečení péče a sdílíte její určitý rozsah s profesionálními poskytovateli služeb, hovořte s pracovníky poskytovatele sociálních služeb otevřeně o potřebách osob vyžadujících péči a snažte se o efektivní spolupráci.

Doporučení pro orgány veřejné správy

 • Poskytujte osobám, které péči vyžadují, poskytovatelům sociálních služeb a pečujícím osobám, dostatečně srozumitelný výklad jejich práv a povinností.
 • Vytvářejte ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb podmínky pro maximální informovanost uživatelů služeb o síti sociálních služeb v místě či regionu.

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb

 • Specializované poradny pro seniory a osoby se zdravotním postižením by měly osoby vyžadující péči přímo vyhledávat a nabízet srozumitelnou formou výklad jejich práv a povinností.
 • Nabízejte své služby lidem formou, která pro ně bude s ohledem na jejich schopnosti, dostupná a především srozumitelná.
 • Při uzavírání smluv důkladně zjišťujte jaké skutečné potřeby uživatel služby má. Pokud bude žadatel nebo uživatel služby ochoten, může si pro tyto účely vyžádat od obecního úřadu nebo od posudkové služby úřadu práce výsledek posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 • Sazebník úhrad a pravidla poskytování sociálních služeb zpracujte a vysvětlujte tak, aby jim uživatelé vždy rozuměli.
 • Průběžně zjišťujte, zda je uživatel sociální služby s vaší prací spokojen a zda je potřeba na způsobu zajištění služby něco měnit.
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky