Integrovaný portál MPSV


Sociální tematika > Sociální služby > Informace pro občany > Příklad 1
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Příklad č. 1

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kterým je zajišťována péče rodinou nebo jinými osobami v domácím prostředí

Situace v roce 2006

Senior nebo dospělý člověk se zdravotním postižením je na základě rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uznán bezmocným, což znamená, že je v určité míře závislý na pomoci jiné osoby v zajištění péče o sebe a v soběstačnosti. Obvykle tato osoba pobírá zvýšení důchodu pro bezmocnost, které je vypláceno společně s důchodem, a to ve třech stupních - pro:

 • Částečnou bezmocnost ve výši …480,- Kč
 • Převážnou bezmocnost ve výši …946,- Kč
 • Úplnou bezmocnost ve výši …...1 800,- Kč

Stávající způsob zajištění péče je zabezpečován rodinou (případně i jinými fyzickými osobami) v domácím prostředí, o kterém zákon hovoří jako o přirozeném sociálním prostředí. Lidé, kteří takto zajišťují péči, budou v následujícím textu nazýváni jako pečující osoby.

Pokud pečující osoby zajišťují péči celodenně, obvykle nejsou zaměstnány a ani jiným způsobem účastny na důchodovém a zdravotním pojištění, pak ve většině případů pobírají na základě rozhodnutí obce s pověřeným obecním úřadem příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu (dále jen PPOB). PPOB je vypláceno jako nárok pečující osoby, a to ve výši:

Pečuje – li o 1 osobu převážně nebo úplně bezmocnou ……5 400,- Kč*

Pečuje-li o 2 a více osob převážně nebo úplně bezmocné …9 240,- Kč*

*Nárok vzniká taktéž osobám, které pečují o osoby starší 80ti let, které jsou uznány jako částečně bezmocné.

Pečující osoby mají nárok na zápočet doby péče jako tzv. náhradní doby pro účely důchodového pojištění a současně je jim zdravotní pojištění hrazeno státem. To ovšem platí vždy pouze pro jednu hlavní pečující osobu, tj. toho, kdo převážně zajišťuje péči.

Situace od 1. ledna 2007

Příspěvek na péči nahradí nároky osob, které péči potřebují, tj. zvýšení důchodu pro bezmocnost a současně může být použit pečujícími osobami za účelem zajištění péče, tj. nahradí PPOB.

O příspěvek na péči v těchto případech není potřeba žádat. Nárok na příspěvek na péči a jeho výplatu vyplývá přímo ze zákona. O této skutečnosti budou příjemci příspěvku obeznámeni dopisem, který jim bude doručen z obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný podle místa trvalého pobytu příjemce příspěvku. Dopis bude doručen v průběhu ledna 2007 a osoby jím budou vyzvány, aby uvedly způsob výplaty příspěvku a současně způsob jak s příspěvkem naloží. Proti této skutečnosti nelze podat odvolání a pokud nebudou lidé spokojeni s výší příspěvku, musí si podat žádost o zvýšení příspěvku.

Příspěvek na péči bude vyplacen oprávněným příjemcům již od ledna 2007. Mohou nastat případy, kdy nebude možné doručit výplatu již v lednu. V těchto případech bude vyplacen příspěvek v následujících měsících, a to za všechny předešlé měsíce, kdy nebylo možné výplatu provést.

Příspěvek na péči je podle zákona odstupňován do 4 stupňů, a to podle míry závislosti osoby, tj. od mírné ve stupni I. až po úplnou ve stupni IV. Ze zákona vyplývá, že osoby, které byly uznány bezmocnýma, jsou automaticky považovány za osoby závislé na pomoci jiné osoby, a to tak, že stupeň bezmocnosti se rovná stupni závislosti na pomoci jiné osoby.

Výše příspěvku na péči v případech, které jsou popsány výše, bude následující:

 • Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost 2 000,- Kč.
 • Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost 4 000,-Kč.
 • Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro úplnou bezmocnost ..…8 000,- Kč.

Pokud současně se zvýšením důchodu pro bezmocnost pobírala pečující osoba PPOB, potom je zachován princip automatického „překlopení“ stupně bezmocnosti do stupně závislosti na pomoci jiné osoby, ale dávka bude v některých případech vyplácena vyšší.

Výše příspěvku v těchto případech bude následující:

 • Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost, je starší 80ti let a pečující osoba pobírala PPOB …4 000,- Kč.
 • Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro převážnou bezmocnost a pečující osoba pobírala PPOB ……………………...8 000,- Kč.
 • Osobě, která pobírala zvýšení důchodu pro úplnou bezmocnost a pečující osoba pobírala PPOB ………………………8 000,- Kč.
 • Pokud pečující osoba pečovala o 2 a více osob, přináleží příspěvek na péči každé osobě závislé na pomoci jiné osoby.

Pokud budou pečující osoby zajišťovat péči i nadále celodenně a nebudou zaměstnány a ani jiným způsobem účastny na důchodovém a zdravotním pojištění, pak mají i nadále nárok na zápočet doby péče jako tzv. náhradní doby pro účely důchodového pojištění a současně je jim bude zdravotní pojištění hrazeno státem. To ovšem platí vždy pouze pro jednu hlavní pečující osobu, tj. toho, kdo převážně zajišťuje péči a současně musí být pečováno o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni II. Pozor musí jít o stupeň závislosti, nikoliv o výši dávky, která je v některých případech vyplácena ve stupni II., přestože je osoba objektivně závislá na pomoci jiné osoby pouze ve stupni I.

Příjemce příspěvku na péči musí konkrétní pečující osobu uvést jako hlavní pečující osobu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak na žádost pečující osoby vydá o této skutečnosti potvrzení, které slouží pečujícím osobám, k tomu, aby mohly tuto skutečnost doložit orgánům sociálního zabezpečení, respektive příslušné zdravotní pojišťovně.

Pokud pečující osoba pečuje o osobu v I. stupni závislosti na pomoci jiné osoby, musí si zajistit účast na zdravotním a důchodovém pojištění jiným zákonným způsobem.

Způsob zajištění péče může být různým způsobem kombinován, tj. např. kombinace péče ze strany blízkých osob s profesionálními sociálními službami (osobní asistence, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby). Pro zachování nároků pečujících osob v systémech důchodového a zdravotního pojištění, však musí být vždy prokazatelná „převážnost“ celodenní péče prováděná hlavní pečující osobou.

Doporučení pro osoby, které péči potřebují

 • Vyčkejte, až Vám bude z obecního úřadu obce s rozšířenou působností doručen dopis, ve kterém Vám bude sděleno, v jaké výši Vám příspěvek na péči přináleží.
 • Zvažujte společně s osobami, které Vám péči poskytují, jaký režim zajištění péče zvolíte a tento způsob uveďte obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Zvažte, jakým způsobem chcete, aby Vám byl příspěvek na péči doručován.
 • Informujte se na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí poskytovány a uvažujte o tom, zda by některá z nich nebyla pro Vás vhodná.
 • Pokud Vám oznamovací dopis z obecního úřadu nebude doručen ani v únoru 2007, informujte o této skutečnosti příslušný obecní úřad.
 • Proti nároku ze zákona nelze podat odvolání a pokud budete nespokojeni s výší příspěvku na péči, musíte si podat žádost o jeho zvýšení.

Doporučení pro pečující osoby

 • Promluvte si s osobami, kterým zajišťujete péči, o tom, jakým způsobem si přejí zajišťovat péči.
 • Informujte se na obecním úřadu nebo v síti poraden, jaké sociální služby jsou ve Vašem okolí poskytovány a uvažujte o tom, zda by některá z nich nebyla vhodná ve Vaší situaci.
 • Pokud i nadále hodláte pečovat ve stejném režimu jako doposud, zjistěte si, zda pečujete o osobu, která je ze zákona zařazena alespoň do stupně II. závislosti na pomoci jiné osoby. POZOR ke změnám dochází především v péči osobu starší 80ti let! Jestliže Vám ze zákona nebude vyplývat automaticky účast na důchodovém a zdravotním pojištění je nezbytné, abyste byli pojištěni jinak, tj. platit pojištění jako zaměstnanec, nebo osoba samostatně výdělečně činná, platit pojištění samostatně, nebo se zaregistrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. To se netýká osob, které již pobírají důchod.
 • V případě, že si nejste jisti v řešení nějaké situace, obraťte se na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Doporučení pro orgány veřejné správy

 • Poskytujte osobám, které péči vyžadují a pečujícím osobám, dostatečně srozumitelný výklad jejich práv a povinností.

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb

 • Nabízejte těmto osobám své služby formou odlehčovacích služeb a zabezpečujte základní sociální poradenství.
 • Specializované poradny pro seniory a osoby se zdravotním postižením by měly tyto osoby přímo vyhledávat a nabízet srozumitelnou formou výklad jejich práv a povinností.
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky