Integrovaný portál MPSV


EURES > Odjíždíte pracovat do EU/EHP? > Irsko
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Irsko  životní a pracovní podmínky

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace

4. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (E301)
5
. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)
6
. Uznávání pracovních kvalifikací
7
. Zdravotní péče a pojištění
8. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

9
. Jak najít zaměstnání
10. Minimální mzda
11. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
12. Sídla velvyslanectví

13. Další zdroje informací

 

1. Úvodní informace

Oficiální název: Irsko (irsky Éire, anglicky Ireland)
Irsko je ostrovní zemí
Celková rozloha ostrova: 84 421 km²
Irská republika: 70 282 km²
Severní Irsko: 14 139 km²
Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem
Hlavou Irska je prezident
Hlavní město: Dublin - Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel)
Další velká města jsou například Cork, Waterford a Limerick
Počet obyvatel: 4,4 mil. obyvatel
Úřední jazyk: angličtina a irština (Gaelic)
Nejvíce používaná je angličtina, znalost tohoto jazyka je nutná i pro získání práce.
Náboženství: katolické (94%), anglikánské (4%)
Měna: Euro (€)
Telefonní předvolba: +353
Časový posun: -1 hodina


Více informací na Central Statistics Office Ireland: http://www.cso.ie/

Pro získání více informací o Irsku můžete využít tyto webové stránky: http://www.citizensinformation.ie/ nebo http://www.ireland.ie/.

Před odjezdem do Irska doporučujeme pročíst tyto informace nebo si domluvte schůzku s nejbližším EURES poradcem, kontakty na EURES poradce naleznete zde: http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty.

Občané EU/EHP mají stejný přístup na irský trh práce jako občané Irska.

2. Pracovní povolení


Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky.

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku
bez pracovního povolení a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.

3. Povinná registrace

Číslo PPS (Personal Public Service)

Každý, kdo v Irsku hledá práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service). Chcete-li získat toto číslo, obraťte se na místní Ministerstvo práce a sociální ochrany (Department of Employment Affairs and Social Protection). K vyřízení PPS budete potřebovat platný pas/OP a doložení adresy, na které se v Irsku vyskytujete. Pro získání PPS je potřeba se objednat přes portál MyWelfare (https://services.mywelfare.ie/en). Další informace o procesu žádosti a o požadavcích naleznete na telefonním čísle 01 874 8444, nebo na mailu: cis@welfare.ie. Výše uvedené kontakty byly aktuální v době publikování. Avšak podléhají změnám. Další informace najdete na stránce www.welfare.ie   


4. Sociální zabezpečení a daňová problematika - formulář U1 (E301)

Sociální zabezpečení:


Sociální zabezpečení v Irsku zajišťuje The Department of Employment Affairs and Social Protection (DEASP). Pracovníci platí odvody zvané PRSI (Pay Related Social Insurance), které jim zaměstnavatel odvede ze mzdy. Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu. Odvedená částka PRSI je závislá na výši výdělku a na třídě, ve které je pracovník pojištěn.

Všichni žadatelé o pomoc ze sociálního zabezpečení (platby závislé na finanční situaci žadatele) poskytovanou irským státem, musejí kromě dalších podmínek splňovat podmínku Habitual Residence Condition. Podmínku Habitual Residence Condition obecně splňuje, kromě jiných, žadatel, který pobýval v Irsku 2 roky a více, pracoval zde a má stálý zájem zůstat v Irsku jako ve svém trvalém místě pobytu. Úplné informace najdete na webové stránce www.welfare.ie

Intreo, nová služba Ministerstva práce a sociální ochrany, představuje jednotné kontaktní místo pro všechny podpůrné činnosti týkající se zaměstnání a podpory. Intreo poskytuje personalizovanou službu, která je založena na individuálních potřebách, a to včetně rad týkajících se vzdělávání, školení a příležitostí pro osobní rozvoj, asistenci při hledaní práce, jakož i informace k podporám příjmu a přístupu k nim. Další informace najdete na stránce: www.intreo.ie. Seznam Intreo center naleznete zde.


Podpora v nezaměstnanosti.
V Irsku existují 2 typy podpory v nezaměstnanosti:

  • Jobseeker´s Benefit, což je týdenní částka odvislá na odvedeném sociálním pojištění ze zaměstnání
  • Jobseeker´s Allowance, což je týdenní částka, odvislá na Vašich sociálních poměrech

Jobseeker´s Allowanceo tuto dávku můžete požádat, pokud je vám 18 let a více let a pokud nesplňujete podmínky pro přiznání Jobseeker´s Benefit, nebo pokud jste již Benefit vyčerpal/a. Dávka je závislá na Vašich sociálních poměrech, musíte splňovat určitá kritéria. Týdenní částka se vypočte dle Vaší sociální potřeby. Můžete být pozván/a na pohovor, kde doložíte určité dokumenty, jako výpis z bankovního účtu, účtenky, které platíte atd. Dále musíte splňovat tyto podmínky: být nezaměstnaná/ý, ve věku 18-66 let, schopen/a práce, prokázat snahu najít si novou práci, souhlasit s posouzením vaší životní situace a mít obvyklé bydliště v Irsku.

Jobseeker´s Benefit abyste mohl/a pobírat tuto dávku, musíte být zcela nezaměstnaná/ý 4 ze 7 dnů, musí Vám být méně než 66 let, musíte mít odvedeno dostatečné množství na soc. pojištění - odváděl/a-li jste min. 260 týdnů, máte nárok na JB po dobu 9 měsíců, pokud kratší dobu (ale min. 104 týdnů), a z toho 39 týdnů v relevantním daňovém roce, pak vzniká nárok na JB po dobu 6 měsíců. Relevantní daňový rok, je druhý ukončený daňový rok před rokem, ve kterém žádáte (žádáte-li v r. 2019, relevantním rokem bude r. 2017). Jste-li občanem EU/EHP, může být do období pojištění připočtena i doba, kdy jste pracoval v jiném členském státě, přičemž poslední zaměstnání musí být vykonáváno v Irsku. Žadatel o JB musí být schopen/a práce a prokázat snahu najít si novou práci. Benefit je závislý na Vašem PRSI. Více informací najdete na www.welfare.ie.

Daň z příjmu:

Pokud začnete v Irsku pracovat, dejte svému zaměstnavateli Vaše PPS číslo, aby mohl oznámit daňovému úřadu, že jste začali pracovat a mohl za Vás řádně odvádět zálohu na daň z příjmu. Dále si vyřiďte žádost o placení záloh na daň - formulář 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point - https://www.dcu.ie/sites/default/files/finance/form12a%202016.pdf). Pokud Váš zaměstnavatel nemá tento formulář k dispozici, získáte ho na kterékoli pobočce finančního úřadu (Tax Office) nebo zavolejte na (00353)1890 306706. Daňový úřad Vám poté zašle tzv. Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point, který obsahuje informace o zálohách na daň a odpočitatelných položkách, které budete platit. Tento formulář bude zaslán i Vašemu zaměstnavateli.
Pokuste se zařídit si tyto náležitosti co nejdříve po započetí práce (i v případě sezónní práce nebo práce na částečný úvazek). Pokud tak neuděláte, vystavujete se nebezpečí placení vyšší daně z příjmu!

V Irsku existují dva typy danění příjmů – ‚Pay As You Earn‘ (PAYE) pro zaměstnance a ‚Self-assesment‘ (vlastní přiznání daní) pro podnikatele.
Pod systémem PAYE bude Váš zaměstnavatel strhávat daně přímo z Vaší mzdy. Existují samozřejmě i odpočitatelné částky z daní a sazby daní se liší např. podle výše příjmu.
Daň z příjmu je stanovena na 20%, pokud Váš roční výdělek nepřesáhne částku € 35 300 (Standart Rate Cut-Off Point). Jestliže ano, všechny další příjmy budou zdaněny 40% sazbou. "Cut Off point" se může lišit v závislosti na dalších okolnostech. Uvedené sazby se mohou měnit, pro bližší informace můžete kontaktovat přímo službu Revenue na tel. č. 01 865 5000 nebo navštívit jejich webové stránky
http://www.revenue.ie/.

Revenue Commissioners
9/15 Upper O´Connell Street
Dublin 1
Tel: 1890 236336
Web: www.revenue.ie

Navrácení přeplatku na daních:

Pokud se rozhodnete Irsko opustit, můžete si na místním finančním úřadu (Tax Office), prostřednictvím formuláře P50, požádat o navrácení přeplatku na daních, a to až 4 roky zpětně.

Pokud jste již Irsko opustili, může zaslat žádost písemně. Formulář ke stažení najdete zde: https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/documents/form-p50.pdf. Vyplňte jej a společně s originály částí 2 a 3 všech formulářů P45 s ukončením zaměstnání do 31.12.2018, zašlete na adresu daňového úřadu, kterou naleznete zde: www.welfare.ie/EN/ContactUs/Pages/localoffice.aspx  . Adresu naleznete dle PSČ vašeho posledního zaměstnavatele, které je uvedeno na P45. V případě ukončení zaměstnání po 1.1. 2019, formulář P45 se již nevydává. Zaměstnavatel by měl zaslat potřebné údaje úřadům v Irsku elektronicky.

Více informací z oblasti daní: http://www.revenue.ie/

Vyřizování daní online: http://www.ros.ie/


Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Irskem platí od 21.4. 1996 (Zákon č. 163/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění - zde ke stažení

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat v daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad.


Potvrzení o zaměstnání

Po ukončení pracovního poměru v Irsku do 31.12. 2018 byste měli, společně s výplatní páskou, obdržet i zápočtový list P45, který bude sloužit pro potřeby české zdravotní pojišťovny, našeho úřadu práce apod. Na základě formuláře P45 můžeme žádat o evropský formulář (U1/E301), potvrzující doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. V případě, že jste ukončili zaměstnání v Irsku po 1.1. 2019, obdržíte náhradní dokument. Formulář P45 se po 1.1. 2019 v Irsku již nevydává z důvodu přechodu na elektronickou dokumentaci.

O formulář U1 (E301) si můžete také zažádat sami. Při žádosti o formulář postupujte následovně:
Na internetové stránce
http://www.welfare.ie/en/pdf/U1.pdf  naleznete ke stažení žádost (Request for Irish Social Insurance Records Forms E104 and U1) o dodání potvrzeného formuláře U1 nebo E104 (potvrzení o době zaměstnání, pojištění, případně bydliště, které po Vás bude chtít zdravotní pojišťovna). K vyplněné žádostí přiložte také kopie P45 od všech svých irských zaměstnavatelů v případě ukončení zaměstnání do 31.12.2018. Pokud z nějakého důvodu nemáte P45 z předchozí doby, tak první a poslední výplatní pásky od každého zaměstnavatele. V případě, že jste ukončili zaměstnání až po 1.1. 2019, tak zaměstnavatel bude posílat informace o ukončení vašeho zaměstnání irským úřadům elektronicky. Žádá se výhradně korespondenčně, vyřízení trvá nejméně jeden měsíc.

Pokud budete v evidenci úřadu práce ČR, formulář U1 (E301) za Vás vyžádá pracovník tohoto úřadu.


Kompetentní instituce vydávající formulář U1 (E 301) v Irsku:


International Records Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
McCarters’s Road
Ardaravan
Buncara
Donegal
IRELAND


Tel:(01) 471 5898
Locall:1890 690 690


Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře. Od výše uvedeného data jsou vystavovány tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 byl nahrazen formulářem U1.
E-formuláře jsou však i nadále v platnosti. Více informací najdete zde.

Pokud byl váš poslední zaměstnavatel v Irsku, a pokud jste v zahraničí pracovali déle jak 1 rok, měli byste o podprou v nezaměstnanosti požádat v Irsku a případně si požádat o transfer těchto dávek do ČR. Tranfer je možný až na dobu max. 6 měsíců. Je možné, že po určité době (např. 2-3 roky) strávené v zahraničí nebudete mít
na podporu v nezaměstnanosti v ČR nárok z důvodu odvodů pojistného do irského systému. Více informací níže.

5. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)

Osoby, které ve své vlastní zemi (EU/EHP nebo Švýcarsko) pobírají podporu v nezaměstnanosti, jsou oprávněni zažádat o export podpory v nezaměstnanosti do Irska, a to na období 3 (ve výjimečných případech) až 6 měsíců.
Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů (ve zvláštních případech je možné sjednat výjimku), získává právo požádat o převod podpory v nezaměstnanosti do Irska za účelem hledání zaměstnání v této zemi. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 4-6 měsíců (dle věku).

Žadatel musí na českém úřadu práce požádat o vystavení formuláře U2 (E303). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (přesné datum bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Irsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje vaše česká zdravotní pojišťovna.

U irské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Irska. Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace jsou také na http://www.kancelarzp.cz/ - Kancelář zdravotního pojištění.


 

6. Uznávání pracovních kvalifikací

Pro informace o uznávání kvalifikací a vzdělání pro výkon práce přímo v Irsku kontaktujte:

Quality and Qualifications Ireland (QQI)
26/27 Denzille Lane

Dublin, D02 P266

Ireland

Tel: +353 1 9058100

email:
info@qqi.ie
web: http://www.qqi.ie/

Další informace také na: https://ec.europa.eu/ploteus/en


7. Zdravotní péče a pojištění

Nárok na zdravotní péči je založen na pobytu a finančním zajištění daného uživatele.
Systém zdravotní péče obecně rozděluje uživatele na ty, co mají zdravotní kartu (Kategorie 1 s plným nárokem) a nemají zdravotní kartu (Kategorie 2 s omezeným nárokem). Zdravotní karta umožňuje získat různé druhy zdravotní péče zdarma. K získání této karty ovšem musíte splnit určité podmínky (např. podle výše příjmu). Za vydávání zdravotních karet (medical cards) je odpovědná HSE (Health Service Executive), Úřad pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Authority (
http://www.hse.ie/).
Příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 2% je placen v rámci příspěvků do sociálního systému (PRSI). Určité skupiny pracovníků jsou osvobozeny od placení těchto příspěvků, např. držitelé zdravotních karet. Je na zaměstnavateli, aby určil, jestli spadáte do této skupiny.
V Irsku existuje systém veřejných a privátních nemocnic. Rozdíl je hlavně v poplatcích za jejich služby.
Pro účely zdravotního pojištění v Irsku se doporučuje privátní zdravotní připojištění – největším poskytovatelem privátního pojištění je Voluntary Health Insurance Board tj. VHI (
http://www.vhi.ie/). Toto pojištění kryje v některých případech  náklady na zdravotní péči, které by jinak byly hrazeny pacientem. Více informací získáte u VHI nebo BUPA. Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance k dispozici speciální firemní schéma dalšího zdravotního pojištění (podle typu práce), každý zaměstnanec by měl tuto možnost se zaměstnavatelem projednat ještě před započetím pracovního poměru.
Více informací naleznete na stránkách Department of Health:
https://health.gov.ie/ nebo na https://www.citizensinformation.ie/en/health/health_system/

8. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného (např. zápočtové listy P45 - vydávány jen do 31.12.2018, od 1.1.2019 pouze elektronicky příslušným organům nebo výplatní pásky - payslips).

 

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem, na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

 

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

 

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU/EHP a Švýcarska je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

 

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Kancelář zdravotního pojištění, nám. W. Churchilla 1800/2, 1300 00, Žižkov, Praha 3, tel. 236 033 411, email: info@kancelarzp.cz, http://www.kancelarzp.cz/

Informace Vám  také podá Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ
www.cssz.cz.9. Jak najít v Irsku zaměstnání


Před odjezdem do Irska byste si měli nejdříve zjistit irské pracovní příležitosti a vyhledat rady a informace před odjezdem od poradců EURES. Můžete je kontaktovat oosbně na pobočkách Úřadu práce.(Seznam poradců v ČR). Také si prohlédněte webovou stránku www.eures.europa.eu).

Po příjezdu byste měli mezi prvními kontaktovat místní kancelář Úřadu práce/Intreo, a to za účelem asistence při zajištění práce a jiných informací o Irsku.

Občané z EU/členských států EHP a Švýcarska mají právo se zaregistrovat, jako lidé hledající prácí, a to přes kancelář Úřadu práce/střediska Intreo a můžou využívat služeb odborného vedení a poradenství. Informace o pracovních pozicích můžete najít na webové stránce Pracovních pozic v Irsku na adrese www.jobsireland.ie, 1890 800 024. Možnost tlumočení se poskytuje ve všech kancelářích Úřadů práce po celé zemi.

Soukromé agentury na zprostředkování práce nemůžou vybírat poplatky za zprostřekování zaměstnání nebo za Vaší registraci. Všechny agentury musí mít licenci z Ministerstva práce, podnikání a inovací. Seznam licencovaných agentur na zprostředkování práce je dostupný na ministerstvu přes sekci Licencování agentur na zprostředkování práce. Další informace najdete na stránce https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employment_types/agency-workers/.


Veřejné služby zaměstnanosti Irska – Employment Services Office: www.jobsireland.ie

Další zdroje informací o volných místech

Databáze volných míst http://www.jobs.ie/
Databáze volných míst
http://www.irishjobs.ie/
Databáze volných míst
http://www.recruitireland.com/
Databáze volných míst a vyhledávání ubytování:
http://www.gumtree.ie/


Práce v hotelech www.jobs.ie/hotels_jobs.aspx
Zdravotnictví
http://www.careersinhealthcare.ie/
Sektor IT
http://www.eolas.ie/
Vyhledavač práce a ubytování
http://www.gumtree.ie/
Asistenční služba při hledání vhodného uchazeče o práci: http://www.msc-headhunters.com a zaměstnání:  www.msc-assist.com


Intenetové vyhledávače:

Abrivia Recruitment                                                           www.abrivia.ie

Economist Jobs  - celý svět                                                 www.economistjobs.com

Osborne Recruitment                                                          www.osborne.ie

Hays                                                                                    www.hays.ie

The Adecco Group                                                             www.betterjobs.ie

Headhunt International                                                       www.headhunt.ie

HRM Recruitmnet Consultants                                          www.irishrecruitment.ie

Irish Jobs                                                                            www.irishjobs.ie

Monster                                                                              www.monster.ie

Construction & Engineering jobs - celý svět                     www.reedglobal.com

Noel Recruitment – Hotel/Catering, Industrial                  www.reedglobal.com

CPL                                                                                    www.graftonrecruitment.com

Elan IT Recruitment                                                           www.experis.ie

Harvey Nash – IT & Finance Specialists                           www.harveynash.com

Sigmar Recruitment                                                           www.sigmarrecruitment.com

Active Link – Social/Volunteering Work                          www.activelink.ie


Volná místa jsou zveřejňována i v místním a národním tisku. Mezi hlavní noviny v Irsku patří:
The Irish Times
www.irish-times.com
Independent newspapers
www.independent.ie
Irish Examiner
www.examiner.ie

Státní rádio a TV www.rte.ie. Také Evening Herald je důležitým zdrojem volných míst.


Ubytování:

Inzerce pronájmu zařízených i nezařízených bytů/pokojů je k dispozici v národním i místním tisku a na internetu. Většinou se vyžaduje uhrazení měsíčního nájmu jako depozit.

Pokud hledáte v Irsku ubytování, navštivte stránky: http://www.daft.ie/, http://www.myhome.ie/, http://www.hostels-ireland.com/, http://www.gumtree.ie/, http://www.anoige.ie/nebo http://www.findahome.ie/.


Koupě nemovitostí:


Detaily domů na prodej jsou k dispozici v denním tisku, katalozích realitních agentur a na internetu:

www.daft.ie,  www.myhome.ie

Společnosti, které zabezpečují dodávku plynu (Gas - Irish Gas Board), vody (dle lokality), elektriky (Electricity Supply Board) a telefonu (Eircom) jsou k nalezení na internetu.

Kurzy angličtiny:

Rada pro školy anglického jazyka poskytuje seznam uznaných škol, které vyučují angličtinu jako cizí jazyk, na adrese https://www.acels.ie/

Případně místní knihovna může poskytovat kurzy Linguaphone nebo výměnné jazykové skupiny. Seznam místních knihoven a kontaktní informace naleznete na webu www.library.ie


10. Minimální mzda

Minimální mzda v Irsku pro rok 2019 je € 9,80 za hodinu (dospělí pracovníci). 
Minimální mzda se čas od času zvyšuje. Podrobnosti o aktuálních minimálních mzdách jsou vždy dostupné na oddělení služeb zákazníkům pro vztahy na pracovišti Ministerstva práce, podnikání a inovací. Další informace najdete na stránce www.workplacerelations.ie

Na některé sektory průmyslu, a to včetně zemědělství, stravování, smluvního uklízení, stavebnictví, elektrikářů, hotelů (kromě měst Dublin, Dun Laoghaire, Cork city), maloobchodního prodeje potravin a bezpečnosti, se vztahují právně závazné smlouvy, které stanovují minimální vyplácené mzdy, které můžou přesahovat národní minimální mzdu. Podrobnosti a kopie těchto smluv jsou dostupné na požádání na oddělení Služeb zákazníkům pro vztahy na pracovišti na stránce www.workplacerelations.ie

Více informací:

Department of Business, Enterprise and Innovation, 23 Kildare Street, Dublin 2, D02 TD30, https://dbei.gov.ie/en/

Department of Justice and Equality 51 St. Stephen’s Green, Dublin 2, D02 HK52, Phone: +353 1 602 8202 Ext. 8408/8417, foi@justice.ie, www.justice.ie

Irish Congress of Trade Unions, 31/32 Parnell Square, Dublin 1, congres@ictu.ie www.ictu.ie


 

11. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Podrobnější informace najdete na http://www.irelandjobs.cz/applicants/your_employment_rights.htm

Státní svátky, volné dny:
01.01. New Year's Day
17.03. St. Patrick's Day
18.03. Saint Partick (forwarded to Monday)
29.03. Good Friday
01.04. Easter Monday
06.05. Early May Bank Holiday
03.06. June Bank Holiday
05.08. August Bank Holiday
28.10. Halloween
01.11. All Saint's Day
25.12. Christmas


12. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Irska v ČR, Konzulární oddělení:

Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 530 061-4
fax: 257 531 387
e-mail:
pragueembassy@dfa.ie

Web: https://www.dfa.ie/irish-embassy/czech-republic/


Velvyslanectví České republiky v Irsku:


Embassy of the Czech Republic
57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4

tel: +353/(0)1/6681135, 6681343, KO-6681281
fax: +353(0)/16681660
email:
dublin@embassy.mzv.cz
web:
http://www.mzv.cz/dublin13. Další zdroje informací


• Goverment - rozcestník  http://www.gov.ie/

• Department of  Employment Affairs and Social Protection, Employment Services/Intreo:  http://www.welfare.ie/

• Department of Foreign Affairs and Trade, 80 St Stephenes Green, Dublin 2, tel:+35314082000,  http://www.dfa.ie

• European Public Information Centre, EU Union House, 18 Dawson Street, Dublin 2

• YMCA of Ireland, www.ymca-ireland.org

• The Union of Students of Ireland, 14 Mount Street Upper, Dublin 2, tel:+35317099300, http://www.usi.ie

• Department of  Children and Youth Affairs, Block 1, Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower, Dublin 2, tel: +35316473000, https://www.dcya.gov.ie/

• Crosscare Migrant Project, 1 Cathedral Street, Dublin 1, tel: +35318732844, www.migrantproject.ie

• Irish Youth Hostels Association, tel: +35318304555, www.anoige.ie

• Graduate Ireland, 14-16 Lord Edward Street, Dublin, www.gradireland.com


 

 

 

Datum uveřejnění: 20. 2. 2009, Poslední aktualizace: 6. 8. 2019
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky