Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Vysočina > Povinný podíl OZP
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace pro zaměstnavatele týkající se zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením


Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který je zjišťován  podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Uvedenou povinnost plní zaměstnavatel:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo    služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až c).

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2014 činila 25 179 Kč. (viz. Sdělení MPSV č. 311/2014 Sb., ze dne 5. prosince 2014 uveřejněné ve Sbírce zákonů, v částce 124 rozeslané 18. 12. 2014).

Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Do plnění povinného podílu za rok 2014 není možno započítat osoby zdravotně znevýhodněné se  statusem přiznaným  na základě rozhodnutí vydaného OSSZ od 1.8. 2014, (vč. nabytí právní moci).

Číslo účtu Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Jihlavě:  7712-37822681/0710,  variabilní symbol = IČ poukazující organizace, konstantní symbol = 1148.

Formulář „Oznámení o plnění povinného podílu“ je k dispozici na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/forms

Upozornění na změny v plnění povinného podílu

související s novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Od 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která přinese změny i v oblasti plnění povinného podílu (tzn. pro plnění povinného podílu za rok 2015).
Změny v plnění povinného podílu:

  •  U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli (§ 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
  •  zaměstnavatel odebírá výrobky nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (§ 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
  •  O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna (§ 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
  •  V ohlášení podle věty první (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) je zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.

Poslední aktualizace: 7. 1. 2015
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky