Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Ústecký kraj > Kontaktní pracoviště > Rumburk > Pracovní rehabilitace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Pracovní rehabilitace

Co je pracovní rehabilitace a jaký je její cíl?

 

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

 

Jejím cílem je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení stávajícího zaměstnání u osob, které kvůli zhoršení zdravotního stavu již nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní profesi.

 

Kdo a za jakých podmínek realizuje pracovní rehabilitaci?

Realizaci pracovní rehabilitace zajišťuje Úřad práce ČR ve spolupráci se zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi, lékaři a zdravotnickými zařízeními, a hradí náklady s ní spojené.

Pracovní rehabilitace je zabezpečována na základě podané žádosti osobou, která má právo o pracovní rehabilitaci požádat. Uskutečňuje se podle individuálního plánu, který ÚP ČR sestaví společně s účastníkem pracovní rehabilitace v souladu s jeho potřebami, možnostmi, schopnostmi a zdravotní způsobilostí.

Individuální plán obsahuje mimo jiné i jednotlivé formy pracovní rehabilitace a je ve své podstatě harmonogramem naplňování dohodnutého postupu směřujícího k pracovnímu uplatnění.

Kdo může o pracovní rehabilitaci požádat?

·       osoba se zdravotním postižením, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve III., II. nebo I. stupni nebo osobou zdravotně znevýhodněnou

·       osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař

·       osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení

·       osoba, které byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

 

 

 

Kde je nožné získat formulář žádosti o pracovní rehabilitaci?

Formulář žádosti o pracovní rehabilitaci a poučení účastníka je možné získat na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Formuláře jsou také k dispozici na portále MPSV na odkazu www.portal.mpsv.cz/forms .

Jaké jsou formy pracovní rehabilitace?

·       poradenská činnost

·       zprostředkování zaměstnání

·       teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zahrnuje  

o   přípravu na budoucí povolání

o   specializované rekvalifikační kurzy

o   přípravu k práci

Příprava k práci

Pomocí přípravy k práci je osoba se zdravotním postižením zapracována na vhodné místo. Účastník pracovní rehabilitace tak získá znalosti, dovednosti a návyky nutné pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Příprava k práci může trvat nejdéle 24 měsíců a provádí se:

·       na pracovištích zaměstnavatele

·       na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby

·       ve vzdělávacích zařízeních

O přípravě k práci uzavírá Úřad práce ČR s účastníkem pracovní rehabilitace písemnou dohodu. Pokud osoba se zdravotním postižením nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod, mzdu nebo náhradu mzdy, náleží jí po dobu účasti na přípravě k práci podpora při rekvalifikaci. A to i v případě, že není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Příprava k práci prováděná na pracovišti zaměstnavatele:

·       je vhodná pro osoby se zdravotním postižením a osoby, u kterých došlo k závažné změně zdravotního stavu, jsou uznány dočasně práce neschopnými a pracovní rehabilitace jim byla doporučena ošetřujícím lékařem, probíhá v rámci pracovněprávního vztahu mezi účastníkem pracovní rehabilitace a jeho zaměstnavatelem

 

·       je určena pro zaměstnance, jejichž zdravotní stav se změnil natolik, že není jisté, zda budou schopni svoji původní práci vykonávat. Cílem je, aby se tito zaměstnanci mohli pozvolna vrátit na své původní pracovní místo, nebo se zapracovali na novou pracovní pozici.

 

 

Příprava k práci prováděná na chráněných pracovních místech a ve vzdělávacích zařízeních:

·       cílem je zapracovat osobu se zdravotním postižením na výkon vhodného zaměstnání a ověřit tak její možnosti, schopnosti a předpoklady pracovat na určité pracovní pozici

·       po ukončení přípravy k práci obdrží účastník pracovní rehabilitace doklad – osvědčení o absolvování přípravy k práci

Specializované rekvalifikační kurzy

Tyto kurzy mohou být za účelem budoucího pracovního uplatnění osoby se zdravotním postižením organizovány Úřadem práce ČR, který uzavírá s účastníkem pracovní rehabilitace písemnou dohodu. Po dobu konání těchto kurzů naleží osobě se zdravotní m postižením (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod, mzdu nebo náhradu mzdy) podpora při rekvalifikaci, a to i v případě, že není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Kde získám bližší informace?

Bližší informace Vám ráda poskytne pracovnice Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Rumburku.

Poradce pro pracovní rehabilitaci

Charlotte Boučková

Informační a poradenské středisko

T: +420 950 111 450

E: charlotte.bouckova@dc.mpsv.cz  

 

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Rumburk

Náměstí Lužické 120/11

408 01  Rumburk

www.uradprace.cz

Poslední aktualizace: 9. 5. 2016
Poslední aktualizace: 9. 5. 2016
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky