Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Pardubický kraj > Inspekce kvality sociálních služeb
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace pro poskytovatele

 

V souvislosti se změnami zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb. dojde v Pardubickém kraji ke změnám při výkonu inspekcí v roce 2012. Inspekce na ÚP jsou nyní upraveny novou metodikou MPSV, která rozlišuje tři typy inspekcí:

 

  1. ZÁKLADNÍ inspekce – vychází z dokumentů, které poskytovatel doručí inspekčnímu týmu. Pokud se jedná o plánovanou inspekci (poskytovatel je uveden v plánu na webových stránkách ÚP), je poskytovateli předem písemně oznámena. Šetření v místě poskytování služby probíhá zpravidla 1-3 dny a je zaměřeno na identifikaci nedostatků jak v písemných dokumentech, tak v praxi, proto základní inspekce probíhá v zúženém rozsahu. Při zahájení inspekce v místě je poskytovateli sdělen předběžný předmět inspekce, který dle průběžných zjištění může být rozšířen o další oblasti.

Průběh inspekce zahrnuje diskuzi s vedením nad kontrolovanými oblastmi, rozhovory s uživateli služby, s pracovníky přímé péče, prohlídku zařízení. Rámcový časový harmonogram je uveden v tomto dokumentu. Inspekční zpráva bude poskytovateli předána následující den po ukončení místního šetření nebo v jiný domluvený den (nejpozději do 1 týdne od ukončení šetření v místě). V případě nesplnění stanovených požadavků hodnocení (viz dále v tomto dokumentu) budou poskytovateli uložena opatření směřující k nápravě a případně bude naplánována hloubková kontrola.

Výběr poskytovatelů, u kterých bude vykonána inspekce, byl doposud prováděn náhodným výběrem – losováním. U většiny poskytovatelů již byla provedena alespoň inspekce jedné služby, proto nebude výběr poskytovatelů, ke kterým se půjde na inspekci proveden losováním, ale záměrným výběrem. V současné době je Krajská pobočka Úřadu práce kompetentní k provedení inspekce u všech poskytovatelů zaregistrovaných na Krajském úřadě Pardubického kraje včetně příspěvkových organizací kraje. Seznam poskytovatelů, u kterých bude provedena inspekce v daném pololetí kalendářního roku je zveřejněn na webových stránkách ÚP.

  1. HLOUBKOVÁ inspekce – je prováděna v plném rozsahu předmětu kontroly v případech, kdy budou v rámci základní inspekce zjištěny závažné nedostatky či jejich velké množství. Průběh bude podobný jako u základní inspekce.
  2. NÁSLEDNÁ inspekce – je zaměřená na kontrolu splnění uložených opatření tzn. předmětem inspekce bude kontrola uložených opatření v rámci základní či hloubkové inspekce. Dle počtu opatření bude inspekce probíhat 1-2 dny.

 

Plánované inspekce budou poskytovatelům písemně oznámeny, ale v případě doručených podnětů či stížností týkající se neplnění standardů kvality sociálních služeb či povinností poskytovatele uvedené v § 88 a § 89 zákona č. 108/2006 Sb., může být inspekce provedena neohlášeně.

 

Hodnocení plnění standardů sociálních služeb

 

Hodnocení vychází z § 38 vyhlášky č.505/2006 Sb., jehož znění je:

 

(1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,

b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,

c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo

d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

(2) Standardy kvality sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

Znění standardů kvality sociálních služeb je stejné i při novelizaci vyhlášky, ale již nejsou rozlišována kritéria zásadní či nezásadní. Z ustanovení uvedeného paragrafu je zřejmé, že dosavadní celkové hodnocení o splnění standardů již není legislativně upraveno. Z tohoto důvodu budou ukládána případná opatření k odstranění nedostatků v těchto případech:

  • jestliže jakékoliv kontrolované kritérium bude hodnoceno 0 či 1 bodem,
  • jestliže bude povinnost poskytovatele hodnocena jako nesplněná tj.„neshoda“ či částečně splněná tj. „částečná shoda“.

 

U poskytovatelů, kteří budou mít uložena opatření k odstranění nedostatků proběhne následná inspekce zaměřená na splnění uložených opatření.

 

Rámcový časový harmonogram průběhu inspekce

 

Přípravná fáze

2-3 týdny před místním šetřením je poskytovateli oznámena inspekce včetně data místního šetření a zasláno pověření k inspekci, poté je telefonicky dojednán průběh šetření v místě poskytování služby

 

Průběh inspekce v místě

1.den – zahájení a úvodní setkání s vedoucími pracovníky, seznámení s předmětem inspekce, dojednání časového harmonogramu, předání jmenného seznamu pracovníků a dojednání rozhovoru s pracovníky přímé péče, předání jmenného seznamu uživatelů a vylosování respondentů, prohlídka zařízení, dojednání rozhovorů s uživateli, studium osobních spisů uživatelů, realizace rozhovorů s uživateli, realizace rozhovorů s pracovníky přímé péče o individuální práci s uživateli a dalších oblastech kvality nebo diskuze s vedoucími pracovníky nad zaslanými dokumenty a oblastmi standardů kvality. Mimo místo poskytování služby pak probíhá psaní záznamů z rozhovorů a zpracování zjištěných informací.

2.den – pokračování v rozhovorech s pracovníky či diskuze s vedením, studium dokumentace uživatelů a dokumentů upravující průběh služby

zpracování zjištěných informací (mimo místo poskytování služby)

3.den - zpracování inspekční zprávy, doplňující rozhovory s pracovníky, seznámení pracovníků s inspekční zprávou, předání inspekční zprávy, závěr – předání zpětnovazebního dotazníku

Poslední aktualizace: 5. 3. 2012
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky