Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Olomoucký kraj > Projekty Evropského sociálního fondu > Projekty v realizaci > Regionální individuální projekty > Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

 

Název projektu:

Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 6. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


 

Aktuální informace: Realizace projektu prodloužena do 30.6.2023.
Dne 17.4.2018 byl obnoven příjem žádostí na aktivitu SÚPM - vyhrazené, lze využít také ostatní aktivity projektu (Práce na zkoušku, Rekvalifikace, Veřejně prospěšné práce).

Popis projektu

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání s dlouhodobou evidencí na ÚP ČR, kteří vykazují znaky sociálního vyloučení, jež jim ztěžují uplatnění a postavení na trhu práce.

Cílem projektu je podpořit účastníky projektu pomocí jednotlivých aktivit při vstupu na trh práce, zvýšit jejich motivaci v udržení zaměstnání i po skončení poskytování dotace a pomocí pracovních návyků a získané mzdě zbavit účastníky projektu problémů spjatých se sociálním vyloučením. K aktivizaci cílové skupiny využívá projekt několik nástrojů, a to práce na zkoušku, společensky účelná pracovní místa – vyhrazená a veřejné prospěšné práce.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší konkrétní problémy spjaté se sociálním vyloučením jednotlivých účastníků projektu s cílem umístit účastníky projektu dlouhodobě do zaměstnání a zvýšit tak jejich šance udržet se v zaměstnání bez další podpory.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo byli v evidenci ÚP ČR za poslední tři roky déle než 12 měsíců a současně vykazují alespoň 2 další znaky sociálního vyloučení. Znaky sociálního vyloučení jsou: pobyt v sociálně vyloučené lokalitě, nízká kvalifikace, pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, zadluženost a nestabilita bydlení.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 1. Výběr účastníků projektu

  Bude realizován příslušnými kontaktními pracovišti ve spolupráci s partnerskou sítí neziskových organizací v Olomouckém kraji. Pracovníci kontaktních pracovišť prověří v informačním systému Úřadu práce ČR, zda předvybraný uchazeč o zaměstnání spadá do cílové skupiny projektu (uchazeči o zaměstnání s dlouhodobou evidencí, kteří vykazují znaky sociálního vyloučení). Vybraní uchazeči o zaměstnání budou pozváni na informační akci, kde bude projekt představen s pohledu povinností a jednotlivých klíčových aktivit. Uchazeči o zaměstnání vyplní dotazník předběžného zájmu o zapojení do projektu a poradce cílové skupiny vyhodnotí, kteří uchazeči o zaměstnání jsou vhodní k zařazení do projektu a jeví o projekt zájem.

 2. Vstupní modul

  Na základě předešlého výběru vybraní účastníci absolvují aktivitu vstupní modul, na kterém budou seznámeni s projektem, jeho cíli, časovým harmonogramem, budou poučeni o závaznosti účasti v projektu a podmínkách jeho ukončení a o právech a povinnostech účastníka. S vybranými uchazeči o zaměstnání bude podepsána „Dohoda o účasti v projektu“ a vyplněny další nezbytné formuláře související se zařazením do projektu.

 3. Individuální poradenství

  Individuální poradenství bude probíhat po celou dobu účasti účastníka v projektu s ohledem na příslušnou fázi jeho účasti. Poradenství bude zaměřeno na individuální problémy účastníka projektu např. dluhové poradenství, otázka bydlení, finanční situace, motivace účastníků, pomoc s hledáním zaměstnání, sestavení životopisu, příprava na přijímací pohovor a jiné.

 4. Skupinové poradenství

  Záměrem Skupinového poradenství je obeznámit účastníky projektu se situací na trhu práce, pomoci jim se sestavením životopisu a zároveň je motivovat k řešení vlastní nezaměstnanosti. Obsahem Skupinového poradenství je především orientace na trhu práce, kde a jak hledat práci, sestavení životopisu, motivačního dopisu a příprava na pracovní pohovor. V rámci skupinového poradenství je zahrnuto stravné - občerstvení pro účastníky a cestovné účastníků projektu.

 5. Práce na zkoušku

  Cílem této aktivity je zajistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo a také znovuobnovení pracovních návyků účastníků v projektu. Jedná se o formu krátkodobého zaměstnání (maximálně na dobu 3 měsíců), na kterou bude poskytován finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli. Výše příspěvku je stanovena u účastníka se středním a nižším vzděláním maximálně na 10.000 Kč měsíčně a u účastníka s vyšším či vysokoškolským vzděláním maximálně na 12.000 Kč měsíčně. Úřad práce uzavře se zaměstnavatelem „Dohodu o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku - Práce na zkoušku“. Zaměstnavatel pak uzavře s účastníkem projektu, umístěném na pracovním místě v rámci práce na zkoušku, pracovní smlouvu s maximálním úvazkem 0,5. Účastník projektu v případě této aktivity i nadále zůstává v evidenci úřadu práce.

 6. Odborná výuka – rekvalifikace

  V rámci projektu lze využít možnosti rekvalifikace. Ta bude realizována v souvislosti s vazbou na pracovní místo účastníka projektu. Projekt bude využívat formu zvolených (volí si ji a zajišťuje účastník projektu sám) a zabezpečovaných (v nabídce ÚP) rekvalifikací.

 7. Veřejně prospěšné práce (VPP)

  VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zaměstnavateli se poskytuje příspěvek na mzdové náklady zaměstnance ve výši max. 15 000 Kč za měsíc a to na základě „Dohody o poskytnutí příspěvku na VPP“.

 8. Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené (SÚPM)

  Jde o pracovní místo, které zaměstnavatel vyhrazuje na základě „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa“ s Úřadem práce ČR a obsazuje jej účastníkem projektu. Zaměstnavateli se poskytuje příspěvek na mzdové náklady zaměstnance ve výši max. 18 000 Kč za měsíc. SÚPM – vyhrazené zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců. Zaměstnavatel sjednává s účastníkem projektu pracovní smlouvu minimálně na 12 měsíců. SÚPM – vyhrazené není určeno pro účastníky projektu, kteří absolvovali aktivitu Veřejně prospěšné práce.

 9. Doprovodná opatření

  Doprovodná opatření slouží k usnadnění účasti na klíčových aktivitách projektu účastníkům projektu. Je zde hrazeno cestovné na aktivity individuální poradenství, skupinové poradenství, odbornou výuku – rekvalifikaci (za použití veřejného dopravního prostředku na základě doložených cestovních dokladů), cesta do zaměstnání (na základě doložených cestovních dokladů a docházkového listu bude hrazeno cestovné po dobu 1. měsíce v zaměstnání), potvrzení související s pracovním zařazením (náklady na vydání výpisu z rejstříku trestů, potvrzení zdravotní způsobilosti a výpisu z karty řidiče na základě doloženého účetního dokladu.
  V rámci doprovodných opatření je hrazen příspěvek na kadeřnické služby nebo ošatné v max. výši 800 Kč na základě doloženého účetního dokladu.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt „Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji“ navazuje na pilotní program „Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji“, který ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci realizovala v letech 2014 – 2015 ve třech oblastech Olomouckého kraje, a to na Jesenicku (zejména v Mikulovicích a okolí), Šternbersku (Šternberk, Moravský Beroun a okolní obce) a v Hranicích.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se uchazeči mohou obracet na krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Olomouci – Oddělení projektů EU.
Zájemci o vstup do projektu (uchazeči o zaměstnání) se mohou obrátit na nejbližšího poradce cílové skupiny. Zaměstnavatelé se svými dotazy/žádostmi se mohou obracet na odborného pracovníka ESF v Olomouci.

 OLOMOUC - ABcentrum, Kosmonautů 8, 1. patro
Projektový manažer Ing. Michaela Ponížilová tel.: 950 141 471 michaela.ponizilova(a)uradprace.cz kanc. 124
Finanční manažer Ing. Zuzana Koudelková tel.: 950 141 653 zuzana.koudelkova(a)uradprace.cz kanc. 122
Odborný pracovník ESF Mgr. Martin Doležel tel.: 950 141 630,
724 756 597
martin.dolezel(a)uradprace.cz kanc. 124
 PŘEROV
Poradce cílové skupiny Darja Šatná tel.: 950 155 258 darja.satna(a)uradprace.cz kanc. 108
 HRANICE
Poradce cílové skupiny Bc. Lenka Piekutowská, Dis. tel.: 950 155 615 lenka.piekutowska(a)uradprace.cz kanc. 15
 ŠTERNBERK
Poradce cílové skupiny bude upřesněno      
 ŠUMPERK
Poradce cílové skupiny Dagmar Janigová tel.: 950 164 368 dagmar.janigova(a)uradprace.cz kanc. 418
 JESENÍK
Poradce cílové skupiny Ivana Válková tel.: 950 121 459 ivana.valkova(a)uradprace.cz kanc. 146

Dokumenty ke stažení

Manuál pro zaměstnavatele
Nabídka volného pracovního místa
Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku
Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené (Práce na zkoušku)
Žádost o příspěvek na vyhrazení SÚPM
Čestné prohlášení o příspěvcích - SÚPM
Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené
Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
Vyúčtování mzdových nákladů - VPP
Plná moc
Leták pro zaměstnavatele
Leták pro uchazeče
Prohlášení zaměstnavatele o zbavení mlčenlivosti
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Prohlášení zaměstnavatele o nástupu účastníka projektu

 

 

 

Poslední aktualizace: 3. 5. 2018
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky