Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Rekvalifikace
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech

odbor zaměstnanosti

oddělení zprostředkování a poradenství


Adresa


Závodní 385/98,   
360 01 Karlovy Vary
 

Správním obvodem krajské pobočky v Karlových Varech je území Karlovarského kraje (území okresů Karlovy Vary, Cheb a Sokolov).Kontakty


ředitelka odboru zaměstnanosti krajské pobočky Karlovy Vary Ing. Martina Klánová 950 125 324 martina.klanova@kv.mpsv.cz
  vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Mgr. Jana Belblová 950 125 322 jana.belblova@kv.mpsv.cz
    referent pro území okresu Karlovy Vary Bc. Petra Pospíšilová 950 125 451 petra.pospisilova@kv.mpsv.cz 
    referent pro území okresu Karlovy Vary
Simona Ženíšková

950 125 323

simona.zeniskova@kv.mpsv.cz
    referent pro území okresu Sokolov Lucie Večeříková 950 161 361 lucie.vecerikova@so.mpsv.cz    referent pro území okresu Cheb Jitka Šudomová 950 117 384 jitka.sudomova@ch.mpsv.cz
 

Rekvalifikace

        

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (§ 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Více informací na www.narodni-kvalifikace.cz

Typy rekvalifikací:

  1. Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání - zabezpečovaná úřadem práce

 - na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Uchazeč o zaměstnání má po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nárok na podporu při rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu
 
a) poskytování starobního důchodu,
 
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6 zák. 435/2004 Sb.,
 
c) vazby.


Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.  Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci v případě že:

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a) zák. 435/2004 Sb.] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
 
b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo
 
c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Podmínkou pro zařazení na rekvalifikační kurz je vyplnění návrhu na zařazení do rekvalifikace u příslušné zprostředkovatelky a schválení tohoto návrhu úřadem práce (na rekvalifikaci není právní nárok). Další vstupní podmínky jsou uvedené u jednotlivých typů kurzů v tabulce.  
 

      2.  Zvolená rekvalifikace.

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím účelem si zvolit
 
a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
 
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést (§ 108 odst. 2 zák. 435/2004 Sb.).


O zvolenou rekvalifikaci je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem (30 dnů) před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Jednání s rekvalifikačním  zařízením je plně v kompetenci uchazeče/zájemce o zaměstnání.

Nedokončí-li uchazeč/zájemce o zaměstnání bez vážných důvodů rekvalifikační kurz či ukončí-li rekvalifikační kurz neúspěšně, hradí náklady rekvalifikace sám. Úřad práce hradí náklady rekvalifikačního kurzu pouze v případě úspěšného ukončení a získání osvědčení o absolvování rekvalifikace.

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč/zájemce
o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce.
Po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nemá uchazeč o zaměstnání nárok na podporu při rekvalifikaci, ani úřad práce neproplácí další výdaje spojené s rekvalifikací.

 Formulář ke stažení: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana    

 Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

 

  1. být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje  (např. příslušný stupeň vzdělání, některé dovednosti, znalosti – záleží na typu rekvalifikace),
  3. být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče neumožňuje získání vhodného pracovního místa,  
  5. po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání vzhledem k situaci na trhu práce.

 

Zásady pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

  1.  dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 4zákona č.435/2004 Sb.,    
  2. na rekvalifikaci budou doporučovány zejména uchazeči o zaměstnání, jímž je při zprostředkování zaměstnání zvýšená peče dle § 33 odst. 1 zákona č. 434/2004 Sb., o zaměstnanosti, a dále ti, jimž je z důvodu nízké či nevhodné kvalifikace ztížen vstup na trh práce, zejména absolventi škol a osoby nad 55 let věku


Předčasné ukončení rekvalifikace, neúčast

 

Jestliže uchazeč odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání (§30 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Rekvalifikační kurz je možné předčasně ukončit pouze z vážných důvodů (§ 5 písmeno c) zák. č. 435/2004 Sb.). Rekvalifikaci je možné také předčasně ukončit z důvodu nástupu do zaměstnání.


 

 Rekvalifikace v Karlovarském kraji zabezpečované úřadem práce.

  

Název rekvalifikačního kurzu

Počet vyuč. hodin bez zkoušek

Vzdělání (min)

Místo konání RK

Vstupní předpoklady

Jednoduchá obsluha hostů

70

bez vzdělání (A)

Sokolov (případně K. Vary dle počtu zájemců)

zdravotní průkaz

Masér

500

střední vzdělání

Karlovy Vary

potvrzení lékaře, výpis z rejstříku trestů, věk 18 let

Masér

500

střední vzdělání

Sokolov

potvrzení lékaře, výpis z rejstříku trestů, věk 18 let

Nespecifická rekvalifikace

700

střední vzdělání s maturitou

Sokolov (případně K. Vary dle počtu zájemců)

 

Obsluha CNC obráběcích strojů

204

základní vzdělání (C)

Sokolov

 

Obsluha křovinořezu

25

bez vzdělání (A)

Karlovy Vary (případně Sokolov dle počtu zájemců)

potvrzení lékaře, věk 18 let

Obsluha motorové řetězové pily

30

bez vzdělání (A)

Karlovy Vary (případně Sokolov dle počtu zájemců)

potvrzení lékaře, věk 18 let

Práce v ubytovacím zařízení

80

bez vzdělání (A)

Karlovy Vary (případně Sokolov dle počtu zájemců)

 

Příprava teplých pokrmů

120

bez vzdělání (A)

Karlovy Vary

zdravotní průkaz

Příprava teplých pokrmů

120

bez vzdělání (A)

Sokolov

zdravotní průkaz

Složitá obsluha hostů

100

bez vzdělání (A)

Sokolov (případně K. Vary dle počtu zájemců)

zdravotní průkaz

Správce sítí pro malé a střední organizace

100

střední vzdělání

Sokolov (případně K. Vary dle počtu zájemců)

znalost obsluhy počítače

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská

80

bez vzdělání (A)

Karlovy Vary (případně Sokolov dle počtu zájemců)

 

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

20

střední s výučním listem dle příloh vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Jenišov u K. Varů

doklad o vzdělání v oboru elektro

Výpomoc při přípravě pokrmů

60

bez vzdělání (A)

Sokolov (případně K. Vary dle počtu zájemců)

zdravotní průkaz

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 3.  Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, (nelze ani hradit cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky používané při rekvalifikaci).


Formuláře ke stažení: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o9 

Poslední aktualizace: 28. 8. 2017
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky