Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Karlovarský kraj > Kontaktní pracoviště > Karlovy Vary > Aktuality
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Nové formuláře pro podání žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti včetně základního poučení platné od 1.7.2012 naleznete na webové stránce:

 

http://portal.mpsv.cz/forms


Základní změny v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v oblasti zprostředkování zaměstnání od 1. 1. 2012

 

Nová právní úprava zachovává princip odsunutí začátku výplaty podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým bylo vyplaceno odstupné a poskytnuta kompenzace.  Kompenzaci bude poskytovat Úřad práce uchazeči  o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu vyplaceno odstupné v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru.  Kompenzace se poskytne za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, po kterou náleží zákonné odstupné. Výše kompenzace se stanoví jako násobek této doby a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Výplata kompenzace se provede jednorázově. O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. Nová právní úprava se bude týkat uchazečů o zaměstnání, kteří požádají o podporu v nezaměstnanosti až po 1. 1. 2012.

·         V  zákoně o zaměstnanosti se v § 39 odst. 2 doplňuje nová podmínka nároku na podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebude mít ten uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem (§ 301a ZP).

·         Veřejná služba  -  určena pro uchazeče, který je v evidenci nepřetržitě déle než dva měsíce, pokud uchazeč odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně bez vážného důvodu, bude vyřazen z evidence.

·         Vhodné zaměstnání – pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, jehož délka týdenní pracovní doby činí nejvýše 20 hodin a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti.

·         Individuální akční plán – uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

·         Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání - studentům soustavně se připravujícím na budoucí povolání v denním studiu se umožňuje zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud splňují podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti.

·         Nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání – po dobu 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce nebude do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen ten, kdo bez vážného důvodu sám nebo na základě dohody ukončí toto zaměstnání, anebo s ním ukončí toto zaměstnání zaměstnavatel pro porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem (§ 25 odst. 8).

·         Ukončení evidence – nové znění § 29 písm. a). Možnost ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se rozšiřuje na všechny skutečnosti bránící zařazení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání uvedené v § 25 zákona o zaměstnanosti, s výjimkou skutečnosti, kdy je uchazeč o zaměstnání uznán dočasně neschopným práce a kdy  uchazečka o zaměstnání pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání (nejpozději do 8 kalendářních dnů - § 27) . 

·         Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – vyřazen bude ten uchazeč o zaměstnání, který bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně.

·         Rozhodné období pro posuzování splnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti se zkracuje na 2 roky (nyní 3 roky). Podmínka získání alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění zůstává zachována.

·         Za osoby se zdravotním postižením v prvním nebo druhém stupni se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. Od nabytí účinnosti zákona ( od 1.1.2012) již nelze podat žádost o uznání osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Rozhodnutí o uznání OZZ vydaná do 1. 1. 2012 platí po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. 1. 2015. Po dobu platnosti tohoto rozhodnutí jsou OZZ považovány pro účely zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle § 67/2b  (invalidní v prvním nebo druhém stupni).

·         Uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání se umožňuje, aby si zabezpečili rekvalifikaci sami – tzv. zvolená rekvalifikace. V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, může Úřad práce po jejím úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekvalifikačnímu zařízení. Celková finanční částka, kterou může Úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.

·         Krajská pobočka ÚP může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce. Sdílené zprostředkování lze provádět na základě IAP a s předchozím písemným souhlasem uchazeče o zaměstnání. Sdílené zprostředkování se provádí na základě dohody s agenturou práce a za úplatu.

 


Poslední aktualizace: 11. 7. 2012
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky