Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Jihomoravský kraj > Aktivní politika zaměstnanosti
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
Program a strategie aktivní politiky zaměstnanosti v JmK na rok 2017


vychází z:

- priorit a cílů politiky zaměstnanosti stanovených MPSV ČR

- zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění

- vyhlášky č. 518/2004 Sb. v platném znění


V roce 2017 pokračuje realizace Operačního programu Zaměstnanost. V rámci Národních individuálních projektů (NIP) jsou z prostředků ESF spolufinancovány tyto nástroje APZ: Rekvalifikace a poradenství, Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a Veřejně prospěšné práce (VPP). Národní individuální projekty jsou realizovány podle stejné metodiky a pravidel jako nástroje APZ.

Regionální individuální projekty (RIP) jsou určené ke komplexnímu řešení situace konkrétní cílové skupiny při využití více nástrojů a opatření APZ, včetně inovativních a nových nástrojů.


Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je zpružnit trh práce, odstranit bariéry omezující určité skupiny osob ve vstupu na volný trh práce, přispět ke sladění mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle a její kvalifikaci, aktivizovat skupiny většinově vyloučené z trhu práce a podpora harmonizace rodinného a pracovního života.

Aktivní politika zaměstnanosti v kraji se zaměří především na podporu uchazečů o zaměstnání znevýhodněných na trhu práce. Hlavní pozornost bude věnována aktivním a preventivním opatřením pro uchazeče o zaměstnání nejvíce znevýhodněné na trhu práce, ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí. U uchazečů o zaměstnání ohrožených ztrátou pracovních návyků a ztrátou motivace k hledání vhodného pracovního uplatnění bude využíváno nástrojů a opatření APZ jako motivačního a aktivizačního prvku. Podporována budou taková pracovní místa, která umožní získání nových odborných dovedností a kompetencí pro další uplatnění na volném trhu práce. Ke klientům bude krajská pobočka v Brně přistupovat individuálně, bude komplexně posuzovat kompetence uchazeče o zaměstnání, uplatnitelnost na trhu práce, ekonomickou situaci klienta a ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Vhodnost použití jednotlivých nástrojů bude zvažována s ohledem na aktuální situaci na regionálním trhu práce a na strukturu uchazečů o zaměstnání.


Cílové skupiny uchazečů o zaměstnání přednostně zařazované do nástrojů APZ:


 • dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (déle než 12 měsíců)

 • uchazeči do 25 let věku včetně absolventů škol bez praxe

 • uchazeči pečující o dítě do 10 let věku

 • uchazeči starší 50 let věku

 • osoby se zdravotním postižením

 • rodiče vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené

 • uchazeči, u kterých je důvodný předpoklad dlouhodobé evidence

 • uchazeči, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího

jejich vstupu na volný trh práce, např. ohrožení sociální exkluzí z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanostiRekvalifikace, popř. zvolené rekvalifikace, budou realizovány v souladu s regionálními potřebami trhu práce a budou odpovídat aktuálním i předpokládaným požadavkům na pracovní sílu. Zaměření rekvalifikací bude směřovat ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění uchazeče nebo zájemce o zaměstnání v souladu s potřebami trhu práce. Ke klientům bude přistupováno individuálně, bude komplexně posuzována jejich kvalifikace, dovednosti, motivace, uplatnitelnost na trhu práce, zdravotní stav, ekonomická situace klienta a ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti. Pozornost při doporučování bude věnována zejména uchazečům o zaměstnání, jimž je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče dle § 33, odst. 1, zákona o zaměstnanosti, a dále ti, jimž je z důvodu nízké či nevhodné kvalifikace ztížen vstup na trh práce. Jedná se zejména o mladé do 25 let a osoby nad 50 let věku. Mladým uchazečům se základním vzděláním ze sociálně znevýhodněných skupin budou nabízeny rekvalifikace vedoucí k získání profesní kvalifikace v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

Do rekvalifikace nebude možno zařadit téhož uchazeče o zaměstnání opakovaně ve stejném či obdobném typu vzdělávání, jestliže k tomu není vážný důvod.Kritéria pro realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti:


Aktivní politika zaměstnanosti je uplatňována v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, s vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti a sdělením MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely ZoZ. Finanční příspěvky APZ jsou výdaji státního rozpočtu a na jejich užití se vztahují ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a ust. § 146 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů.

Finanční příspěvky v rámci APZ jsou poskytovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Výše poskytovaných příspěvků z národní APZ a z ESF (NIP) musí být v souladu. Příjemcem příspěvku z APZ může být uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnavatel mimo organizační složky státu a jimi řízené organizace, politické strany a hnutí a státní fondy. Finanční příspěvek lze poskytnout pouze subjektům, které nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemají nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a nejsou v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Příspěvky mohou být poskytnuty pouze k úhradě nákladů, které vzniknou po nabytí platnosti dohody, jsou v dohodě sjednány a jsou doloženy požadovanými doklady v termínu k tomu dohodou určeném. Finanční příspěvek může být poskytnut pouze zaměstnavateli, který má sídlo a místo výkonu práce na území České republiky. Příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 1. Společensky účelná pracovní místa

Jedná se o pracovní místa, která zaměstnavatel obsazuje na základě dohody s Úřadem práce uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Stanovená výše a doba poskytovaného příspěvku na vyhrazené SÚPM:


10 000 Kč/ max. 6 měs. - pro UoZ s evidencí nad 12 měsíců nebo s evidencí

nad 3 měsíce, u nichž existuje důvodný předpoklad

dlouhodobého setrvání v evidenci UoZ

13 000 Kč/ max. 6 měs. – pro UoZ s evidencí delší než 3 měsíce a zároveň:

starší 50 let nebo

rodiče po mateřské a rodičovské dovolené nebo

OZP nebo

uchazeči do 25 let s praxí kratší než 2 roky

13 000 Kč/ max. 12 měs. – pro tyto kategorie UoZ:

s evidencí delší než 24 měsíců nebo

starší 55 let s evidencí delší než 3 měsíce


Odborná praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu: doba poskytování příspěvku max. 12 měsíců, příspěvek ve výši skutečně vyplacených mzdových nákladů vč. odvodů, max. do výše 24 000 Kč/měs.

SÚPM – SVČ: žádost bude posuzována podle kvality podnikatelského záměru a podle oboru činnosti s ohledem na udržitelnost podnikání. Upřednostněni budou ti, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Základy podnikání. Uchazeči, který již vykonával SVČ, bude poskytnut příspěvek na stejný předmět podnikání pouze v případě, že od ukončení předchozího podnikání uplynulo více než 5 let.

Výše poskytovaných příspěvků: dle § 113 ZoZ

Výše příspěvku bude posuzována dle předpokládaných kalkulovaných nákladů a předpokládaného oboru činnosti.

Poskytnuté finanční prostředky jsou účelově vázány – mohou být použity výhradně za účelem uvedeným v dohodě, příspěvek nesmí být použit na provozní náklady, nákup materiálu potřebného k výrobě a spotřební materiál. Před schválením žádosti bude provedena předběžná kontrola v místě provozovny.

Doba udržení pracovního místa musí být min. 365 kalendářních dní. 1. Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť.

Uvedenými nástroji nelze bez vážného důvodu opakovaně podpořit téhož uchazeče o zaměstnání. Vážným důvodem je zejména nutnost podpořit uchazeče o zaměstnání, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. V případě veřejně prospěšných prací je za vážný důvod rovněž považován nedostatek jiných vhodných uchazečů o zaměstnání. Vážným důvodem k opakované podpoře téhož uchazeče je rovněž postup uchazeče mezi nástroji VPP a SÚPM, jestliže tento postup povede k plynulému začlenění uchazeče na volný trh práce.

Výše poskytovaných příspěvků: 15 000 Kč měsíčně/ 12 měsíců 1. Překlenovací příspěvek

Příspěvek se poskytuje na úhradu uznatelných provozních nákladů osobě SVČ, které byl poskytnut příspěvek na zahájení SVČ dle § 113.

Maximální výše příspěvku: 0,25násobek průměrné mzdy v NH za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém je uzavřena dohoda.

O příspěvek lze požádat max. do 30 dnů od uzavření dohody o zřízení SÚPM – SVČ, poskytuje se jednorázově na dobu max. 5 měsíců a je splatný do 30 dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.


4. Příspěvek na podporu regionální mobility


Příspěvek je poskytován paušálně, bez nutnosti prokazování jeho vynaložení.

1) Příspěvek na dojížďku

Podpořen může být žadatel, který je:

- UoZ s nepřetržitou délkou evidence déle než 5 měsíců

- UoZ, u kterého došlou před vstupem do evidence ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění

- zájemcem o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence nebo dojde v průběhu doby vedení v evidenci ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění

- UoZ, kterému je věnována zvýšená péče při zprostředkování a je buď OZP nebo starší 50 let nebo mladší 30 let, nebo pečuje o dítě mladší 10 let a je veden v evidenci déle než 3 měsíce a není možné mu s ohledem na jeho kvalifikaci, praxi, věk, péči o dítě nebo zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště.

Výše příspěvku:

1 000 Kč při vzdálenosti menší než 10 km, pokud prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou,

1 500 Kč při vzdálenosti 10 – 25 km

2 500 Kč při vzdálenosti 25 – 50 km

3 500 Kč při vzdálenosti větší než 50 km


V případě, že náklady na dojíždění veřejnou dopravou jsou prokazatelně nižší než výše příspěvku taxativně stanovená dle dojezdové vzdálenosti, lze úměrně krátit dobu poskytování příspěvku.


2) Příspěvek na přestěhování

Podpořen může být žadatel, který v období 6 měsíců před podáním žádosti o příspěvek byl:

- UoZ s nepřetržitou délkou evidence déle než 5 měsíců

- UoZ, u kterého došlou před vstupem do evidence ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění

- zájemcem o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence nebo dojde v průběhu doby vedení v evidenci ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění

- UoZ, kterému je věnována zvýšená péče při zprostředkování a je buď OZP nebo starší 50 let nebo mladší 30 let, nebo pečuje o dítě mladší 10 let a je veden v evidenci déle než 3 měsíce a není možné mu s ohledem na jeho kvalifikaci, praxi, věk, péči o dítě nebo zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště.

Výše příspěvku: 50 000 Kč

Podmínky: příspěvkem může být podpořen žadatel, který den následující po skončení evidence na ÚP nastoupil do zaměstnání mimo místo svého bydliště, následně změnil své místo bydliště a změna bydliště a nástup do zaměstnání spolu příčinně souvisí. Vzdálenost přestěhování musí být delší než 50 km.


 1. Příspěvek na zapracování

Je určen pro podporu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči dle §33 ZoZ. Příspěvek se poskytuje max. po dobu 3 měsíců ve výši poloviny minimální mzdy měsíčně.


 1. Chráněné pracovní místo (dle § 75 ZoZ)

Chráněné pracovní místo vymezené je místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením a je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Chráněné pracovní místo zřízené je místo zřízené zaměstnavatelem pro OZP na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení CHPM poskytuje ÚP příspěvek.

Na základě dohody se poskytuje finanční příspěvek na pořízení předmětů potřebných ke zřízení pracovního místa pro OZP. Rozsah použití finančních prostředků je vždy přesně vymezen v dohodě, náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Žádost bude posuzována na základě předloženého podnikatelského záměru, ekonomické situace žadatele, předmětu činnosti, předpokládaných nákladů spojených se zřízením pracovního místa, s přihlédnutím k  předpokládanému odbytu výrobků nebo služeb a k situaci na trhu práce v daném regionu.

Před schválením žádosti musí být provedeno šetření v místě výkonu práce za účelem zjištění, zda jsou prostory přizpůsobené pro zaměstnávání OZP.

Výše poskytovaného příspěvku se řídí ustanovením § 75 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Minimální doba obsazenosti pracovního místa: 3 roky


 1. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

Dohodu o poskytnutí příspěvku dle § 76 lze uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného CHPM nebo ode dne vymezení CHPM. Příspěvek nelze poskytnout na pracovní místo zřízené nebo vymezené s místem výkonu práce v obydlí zaměstnance. Žádost bude posuzována s přihlédnutím k situaci na trhu práce v regionu.

Druhy provozních nákladů stanovuje vyhláška č. 518/2004 Sb.

Maximální výše příspěvku: 48 000 Kč/rok/1 pracovní místo.


 1. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP dle § 78 ZoZ


Příspěvek je poskytován zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Příspěvek se poskytuje zaměstnavateli formou částečné úhrady vynaložených mzdových nákladů. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 800 Kč, jde-li o osobu invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni, a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují dle § 78 odst. 2 písm. a)b)c)d).

Zaměstnavatel může uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým na zaměstnávání OZP v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše o 2 700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je  OZP, a nejvýše 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury práce, který je OZP a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

O poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku nebo neposkytnutí části příspěvku vydá Úřad práce rozhodnutí. Na rozhodování Úřadu práce se vztahuje správní řád.


Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky