Integrovaný portál MPSV


Úřad práce ČR > Krajské pobočky > Královéhradecký kraj > Informace z úseků ÚP > Oddělení trhu práce > Zaměstnávání OZP – Plnění povinného podílu
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2017.

Pokud zaměstnavatel využije možnosti plnění odvodem do státního rozpočtu (za rok 2016 činí výše odvodu za jednoho přepočteného zaměstnance 67 500,- Kč), odvede příslušnou částku na účet úřadu práce nejpozději do 15. února 2017.

příjmový účet číslo: 7712-37827511/0710
variabilní symbol: vaše identifikační číslo
konstantní symbol: 1148

Formulář:

Vysvětlivka k Příloze:

Ustanovení § 18 odst. 1 vyhl. č. 518/2004 Sb. stanoví: Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti (dále jen "dodavatel") ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pro účely zjištění počtu OZP, které si může zaměstnavatel započítat, se nejprve sečte celkový objem finančních prostředků, které uhradil zaměstnavatel všem dodavatelům v souhrnu za výrobky a služby, a teprve tento výsledek se poté vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Nepočítá se tedy za jednotlivé dodavatele samostatně!

Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky