Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro zaměstnavatele > Zaměstnávání OZP > Zřizování a vymezování chráněných pracovních míst
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Informace pro zaměstnavatele žádající o vymezení či zřízení chráněných pracovních míst

S účinností ode dne 1. ledna 2012 byla novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), kterými je upravena podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). V souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti byla od stejného dne novelizována vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V této souvislosti byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány níže uvedené informace.

1) Vazba chráněného pracovního místa (§75 zákona o zaměstnanosti) na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§78 zákona o zaměstnanosti)

 • Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona o zaměstnanosti bude od 3. čtvrtletí roku 2012 poskytován pouze zaměstnavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech (dále také „CHPM“) více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.
 • Pro vznik nároku na příspěvek dle § 78 zákona o zaměstnanosti je rozhodné uzavření dohod o vymezení či zřízení CHPM v průběhu prvního a druhého kalendářního čtvrtletí roku 2012, pokud charakter CHPM nemají již na základě dříve uzavřené platné dohody o vytvoření CHPM nebo dohody o vytvoření nebo vymezení chráněné pracovní dílny. Pracovní místa v chráněné pracovní dílně vytvořené nebo vymezené na základě dohody uzavřené před 1. 1. 2012 se po nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti považují za CHPM, a to maximálně po dobu 3 let od nabytí účinnosti novely (tj. maximálně do 31. 12. 2014).

2) Žádost o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa

 • Žádost o vymezení či zřízení CHPM podává žadatel na příslušném formuláři umístěném na internetovém portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni.
 • Žádost se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa, ve kterém je nebo má být zaměstnávání vykonáváno.
 • Žadatel přikládá k žádosti o poskytnutí příspěvku na zřízení CHPM potvrzení o tom, že:
  1. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Je-li žadatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „identifikační číslo“. Je-li žadatel podnikající fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“
   i na „identifikační číslo“. V případě, že potvrzení vydané finančním úřadem neobsahuje informaci o tom, že bezdlužnost byla zjišťována i u celního úřadu, žadatel dokládá potvrzení o bezdlužnosti i od celního úřadu.
  2. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Je-li žadatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „identifikační číslo“. Je-li žadatel podnikající fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením od zdravotní pojišťovny, u které je sám pojištěn, vystavené na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“ i na „identifikační číslo“. Pokud má zaměstnance, předkládá potvrzení i od zdravotních pojišťoven, u kterých jsou zaměstnanci pojištěni, vystavená na „identifikační číslo“.
  3. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Je-li žadatel právnickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením, které je vystaveno na „identifikační číslo“. Je-li žadatel podnikající fyzickou osobou, dokládá bezdlužnost potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení, které je vystaveno na „jméno s uvedením rodného čísla, popř. data narození“ i na „identifikační číslo“.
 • Má-li žadatel některý z výše uvedených nedoplatků a bylo mu povoleno splácení ve splátkách, lze příspěvek poskytnout, není-li v prodlení se splácením splátek. Příspěvek lze poskytnout žadateli i v případě, bylo-li mu povoleno posečkání daně.
  Tyto skutečnosti je rovněž povinen doložit.
 • Žadatel může na základě § 147b zákona o zaměstnanosti požádat Úřad práce ČR, aby sám zjistil, zda nemá uvedené nedoplatky.
 • V případě, že žádost neobsahuje všechny povinné náležitosti, Úřad práce si potřebné doklady od zaměstnavatele dožádá.


3) Podmínky pro uzavření písemné dohody mezi Úřadem práce ČR a zaměstnavatelem o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa

 • Úřad práce ČR posuzuje žádost o vymezení či zřízení CHPM dle kritérií definovaných v ustanovení § 75 odst. 2 a 3 zákona o zaměstnanosti a v § 6 odst. 2 vyhlášky. Jsou-li tyto podmínky splněny, uzavře Úřad práce ČR s žadatelem dohodu o vymezení či zřízení potřebného počtu CHPM. Za účelem zjištění některých skutečností bude Úřad práce ČR provádět před uzavřením příslušných dohod šetření u zaměstnavatele.
 • Informace k podmínkám pro vymezování a zřizování CHPM stanoveným v § 75 odst. 2 zákona o zaměstnanosti:

  Dohodu o vymezení či zřízení CHPM neuzavře Úřad práce ČR s žadatelem v případech, kdy bude zjištěno, že v období 12 měsíců před podáním žádosti:
  1. žadatel provedl srážky ze mzdy nebo platu určené k uspokojení plnění zaměstnavatele podle § 327 zákoníku práce (s výjimkou srážek k uhrazení škody, za kterou odpovídá zaměstnanec nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování dle §236 zákoníku práce) a srážky určené k uspokojení závazků zaměstnance dle § 146 zákoníku práce, jsou-li v rozporu s dobrými mravy;

   Upřesnění: Žadatel v žádosti prohlašuje, zda prováděl či neprováděl zaměstnancům srážky ze mzdy. Pokud ano, specifikuje, o jaké srážky se konkrétně jednalo. Úřad práce ČR před uzavřením dohody o vymezení či zřízení CHPM šetřením na místě ověří, zda se v žádosti uvedené informace zakládají na pravdě.
  2. bylo vůči žadateli zahájeno trestní stíhání v souvislosti s poskytováním příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti;
  3. byla žadateli pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce;
  4. byla na žadatele podána opakovaně oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle zákoníku práce;

   Upřesnění: Oprávněnou stížností se v případě podmínek pro vymezení či zřízení CHPM rozumí podnět ke kontrole v souvislosti s porušováním zákoníku práce ze strany zaměstnavatele, který se ukázal jako oprávněný.
 • Informace k podmínce pro vymezování a zřizování CHPM stanovené v § 75 odst. 3 zákona o zaměstnanosti:

  Tato podmínka se vztahuje k žadatelům, kteří ke dni podání žádosti zaměstnávají OZP. Úřad práce ČR neuzavře dohodu o vymezení či zřízení CHPM se zaměstnavatelem, který nemá přizpůsobené pracovní prostředí pro zaměstnávání OZP podle potřeb konkrétních zaměstnanců OZP (např. architektonické bariéry, sociální zázemí, parkování). Jedná se o podmínku, kterou Úřad práce ČR posoudí šetřením na místě před podpisem dohody o vymezení či zřízení CHPM.
 • Informace k podmínkám pro vymezování a zřizování CHPM stanoveným vyhláškou:

  Dohodu o vymezení či zřízení CHPM lze uzavřít se zaměstnavatelem, který splňuje kritéria podle § 6 odst. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky nebo kritéria podle § 6 odst. 2 písm. a), b) a c) vyhlášky.
  1. § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky:
   Žadatel v žádosti prohlašuje, zda uzavřel či neuzavřel v období 12 měsíců před podáním žádosti smlouvu, na jejímž základě byl zaměstnanec povinen odvádět finanční prostředky zaměstnavateli nebo jiným právnickým či fyzickým osobám. Pokud ano, specifikuje, o jaké smlouvy se konkrétně jednalo. Úřad práce ČR před uzavřením dohody o vymezení či zřízení CHPM šetřením na místě ověří, zda se v žádosti uvedené informace zakládají na pravdě. Podmínka trvá po celou dobu platnosti dohody.
  2. § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky:
   Jedná se o podmínku výplaty mzdy bezhotovostním způsobem stanovenému podílu zaměstnanců OZP. Podmínka trvá po celou dobu platnosti dohody.
  3. § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky:
   Jedná se o podmínku maximálního podílu tzv. domácích zaměstnanců zaměstnavatele. Podmínka trvá po celou dobu platnosti dohody.
  4. § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky:
   Jedná se o podmínku přidělovat zaměstnancům OZP práci vhodnou z hlediska pozitivních efektů na sociální integraci těchto osob, nebo z hlediska poměru finančních prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na zaměstnávání OZP a tržeb získaných prodejem výrobků a služeb, které souvisí se zaměstnáváním těchto osob.


4) Doplňující informace

 • V případě zřízení CHPM je Úřadem práce ČR poskytován příspěvek na pořízení vybavení nutného pro vznik nového pracovního místa pro OZP. Součástí žádosti může být v tomto případě i podnikatelský záměr vztahující se ke zřizování nových pracovních míst. Úřad práce tak u zřízení CHPM, kromě výše uvedených podmínek, posuzuje také efektivnost vynakládání prostředků ze státního rozpočtu, tj. životaschopnost podnikatelského záměru a předpoklad udržitelnosti zřizovaných pracovních míst, ekonomickou situaci zaměstnavatele, strukturu volných pracovních míst v daném regionu vhodných pro osoby se zdravotním postižením apod.
 • Na vymezení CHPM není žadateli Úřadem práce ČR poskytován příspěvek. CHPM se vymezuje ve vazbě na následný:
  • příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM,
  • příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (§78 zákona o zaměstnanosti) s účinností od 1. 7. 2012.
 • CHPM zřízené je nutné minimálně po dobu 3 let obsazovat OZP. Po splnění doby obsazenosti zřízených CHPM je možné CHPM znovu vymezit s ohledem  na provázání s příspěvky uvedenými v předchozí odrážce.
 • CHPM lze vymezit na období 3 let.
 • S ohledem k provázání CHPM a příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti se v dohodách o zřízení CHPM a vymezení CHPM sjedná maximální počet zaměstnanců OZP, kteří mohou pracovat na vymezených a zřízených CHPM.
 • Přílohou dohod o vymezení CHPM a zřízení CHPM je charakteristika CHPM. Při sjednávání této charakteristiky se vychází z žádosti o vymezení CHPM či zřízení CHPM, kde žadatel charakteristiku CHPM předkládá.

 

Poslední aktualizace: 23. 1. 2012
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 41, oddělení 412. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky