Integrovaný portál MPSV


Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce > Podněty ke kontrole
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.

Podněty ke kontrole

Kontrolní činnost úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti zaměstnanosti a platební neschopnosti zaměstnavatele

S účinností od 1. 7. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kterým přešla část kontrolní činnosti z úřadů práce na oblastní inspektoráty práce.

Zaměstnanec (oznamovatel), který se domnívá, že jeho zaměstnavatel nesplnil nebo porušil nějakou povinnost vyplývající z pracovněprávních předpisů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může podat kontrolnímu útvaru úřadu práce písemně nebo ústně podnět ke kontrole. v případě písemného podnětu je oznamovatel o výsledku kontroly písemně vyrozuměn.

Pro účely zákona o zaměstnanosti se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Úřady práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů, tj.:

  • u právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • u fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí kontroluje:

  • plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení
  • plnění cílených programů celostátního charakteru

Zaměstnanci orgánu kontroly

prokazují své oprávnění ke kontrolní činnosti služebním průkazem. Jsou oprávněni vstupovat na pracoviště kontrolovaných osob, požadovat od nich a jejich zaměstnanců předložení potřebných dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětlení ve lhůtách k tomu určených. Dále jsou oprávněni vyžadovat účast kontrolovaných osob při projednávání výsledků kontroly a další součinnost potřebnou k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly.

Kontrolované osoby

jsou povinny umožnit provedení kontroly a poskytovat zaměstnancům orgánů kontroly potřebnou součinnost.

Přestupky a správní delikty na úseku zaměstnanosti

Přestupku se dopustí fyzická osoba v případech uvedených v § 139 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správního deliktu se dopustí právnická osoba v případech uvedených v § 140 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Za přestupek nebo správní delikt lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Datum uveřejnění: 27. 10. 2005, Poslední aktualizace: 28. 4. 2006, Autor: JUDr. Jan Bucki
Za úplnost informací na stránce odpovídá: odbor 42, oddělení 421. Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, callcentrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky