Integrovaný portál MPSV


EURES > Dávky v nezaměstnanosti EU/EHP - formulář U1 a U2
Language is not available - English Mezinárodní stránka pro všechny dostupné jazyky.
Hledání   Nápověda   Domů   Přihlásit
  Nejste přihlášen. Můžete se zaregistrovat.


Podpora v nezaměstnanosti migrujících osob v rámci EU, EHP a Švýcarska


Ukončení zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti (SVČ)

Přenositelné dokumenty (PD) U1 a U2, Formuláře E 301 a E 303

Strukturované elektronické dokumenty (SED)


Legislativní rámec koordinace systémů sociálního zabezpečení v zemích EU, EHP a Švýcarsku


S účinností od 1. dubna 2012 přistoupilo k aplikaci nových nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009 Švýcarsko, od 1. června 2012 dále Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

Jedním ze základních principů EU je právo občanů na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako s vlastními státními příslušníky tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v jednotlivých členských zemích. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, (rozdíly mezi národními systémy tak zůstávají). Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná, a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní - koordinační.

Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech, které pro migrující pracovníky znamenají následující:

 • podle Principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.

 • na základě Principu aplikace právního řádu jediného státu by nemělo dojít k situaci, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států, nebo naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba pracuje, nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonává výdělečnou činnost.

 • Princip sčítání dob pojištění se využívá v případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom členském státě a část v jiném, a zároveň nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. Koordinační nařízení zakotvují ustanovení, která umožňují pro získání nároku na dávky (tam, kde to připadá v úvahu), přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech.

 • Princip zachování nabytých práv umožňuje, aby dávky sociálního zabezpečení byly vypláceny oprávněné osobě i mimo území členského státu, kde na ně vznikl nárok.                                                                                                                                           Zdroj: ČSSZ - Koordinace sociálního zabezpečení

Od 1. května 2010 jsou ve vztahu k zemím EU platná následující nařízení týkající se koordinace sociálního zabezpečení:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  (nařízení 883/2004)
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  (nařízení 987/2009)

Od 1. dubna 2012 přistoupilo k aplikaci nových koordinačních nařízení Švýcarsko; od 1. června 2012 přistoupily k aplikaci země EHP Norsko, Island, Lichtenštejnsko.

Od 1. ledna 2011 je platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 (nařízení 1231/2010), kterým se rozšiřuje působnost nařízení 883/2004 a 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí migrující v rámci EU, na které se tato nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. Nařízení 1231/2010 se neaplikuje ve vztahu k Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Dánsku a Velké Británii!

Na občany třetích zemí, migrující do/z Velké Británie, se i nadále po 1. červnu 2012 vztahuje nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřuje působnost původních koordinačních nařízení na příslušníky třetích zemí. Na občany třetích zemí, migrující do/z Velké Británie, se tedy i nadále po 1. červnu 2012 vztahuje nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřuje působnost původních koordinačních nařízení na příslušníky třetích zemí, tj.:

 • nařízení Rady (EEC) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
  (nařízení 1408/71)
 • nařízení Rady (EEC) č. 574/72, stanovující postup provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71
  (nařízení 574/72)

Dánsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko neaplikují žádná koordinační nařízení ve vztahu k migrujícím státním příslušníkům třetích zemí.

Nová nařízení přinášejí několik novinek:

 • Možnost zohlednit doby pojištění získané samostatně výdělečnou činností v členském státě EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku či Švýcarsku.
 • Nezaměstnaná osoba bude mít možnost hledat si zaměstnání v jiném členském státě EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku či Švýcarsku po dobu až 6 měsíců a současně pobírat dávky v nezaměstnanosti (za předpokladu, že ještě nevyčerpala podpůrčí dobu).
 • Od 1. května 2014 budou mezi sebou kompetentní instituce komunikovat elektronicky pomocí tzv. SEDů (Structured Electronic Documents).
 • Stávající E formuláře budou i nadále používány (po přechodnou dobu) spolu s novou podobou papírových formulářů, tzv. přenositelných dokumentů (Portable Documents) U1, U2, U3 a papírovými SEDy s označením U001 - U028. (U je zkratkou unemployment=nezaměstnanost).


Ve kterém státě mohou uchazeči žádat o dávky v nezaměstnanosti?

Kompetentní stát k rozhodování o dávkách v nezaměstnanosti je stanoven v souladu s pravidly k určení příslušnosti k právním předpisům uvedenými v koordinačních nařízeních. Více na stránkách ČSSZ - Pravidla pro určování příslušnosti.

Základním pravidlem je, že příslušné jsou právní předpisy státu, na jehož území zaměstnanec nebo samostatně výdělečná osoba naposledy vykonávala výdělečnou činnost (lex loci laboris). Migrující pracovníci tedy spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak dotyčný stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval(a) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce.

Splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, můžete po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce požádat o převod těchto dávek do ČR. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání. Podmínky transferu viz níže - K čemu slouží formulář E 303 / přenositelný dokument U2?

Výjimku z uvedeného pravidla tvoří tzv. přeshraniční pracovníci, kteří mohou nárokovat dávky v nezaměstnanosti ve státě bydliště. Tato výjimka je upravena v čl. 65 nařízení 883/2004. Přeshraničními pracovníky jsou osoby, které pracují v jiné zemi, než ve které bydlí. Zachovají si centrum zájmů v jednom státě a na omezenou dobu se přesunou za zaměstnáním do jiného státu.

Specifickou kategorií přeshraničních pracovníků jsou příhraniční pracovníci (tzv. pendleři), kteří z jednoho státu pravidelně dojíždějí přes hranice do zaměstnání v jiném státě, přičemž se minimálně jednou týdně vracejí zpět do státu bydliště. Pendleři mohou žádat o dávky v nezaměstnanosti pouze ve státě bydliště.

Bydlištěm se ve smyslu nařízení rozumí centrum zájmu, které se nemusí vždy shodovat s trvalým či přechodným pobytem. Pokud se například zaevidujete na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a požádáte o podporu v nezaměstnanosti, bude úřad práce zjišťovat, zda jste si zachoval(a) po dobu poslední výdělečné činnosti v zahraničí bydliště (centrum zájmu) v ČR. Toto určení je klíčové pro rozhodnutí, zda se na Vás bude vztahovat čl. 71 (1)(b)(ii) nař. 1408/71 nebo 65 (2) nař. 883/04. Pokud ano a splníte podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, bude Vám podpora v nezaměstnanosti vypočtena po doložení formuláře E301/U1/SEDu z průměrného výdělku z posledního zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že jste před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil/a poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v ČR činí 0,58násobek průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího roku (14.281,- Kč měsíčně pro rok 2014), při rekvalifikaci její 0,65násobek (16.005,- Kč pro rok 2014).

Pokud se na Vás vztahuje nařízení 1408/71, bude Vám výše podpory v nezaměstnanosti vypočtena na základě obvyklé mzdy nebo platu v místě trvalého bydliště, anebo na základě stejného či podobného zaměstnání, které jste naposledy vykonávali na území jiného členského státu. Po předložení formuláře U1 (E 301), na kterém bude uvedena pracovní pozice, Vám Úřad práce ČR stanoví výši podpory v nezaměstnanosti dle regionální statistiky průměrných výdělků odpovídajících Vámi vykovávané pracovní pozici v zahraničí. Úřad práce zohledňuje zahraniční doby pojištění pro případ nezaměstnanosti (nikoliv zahraniční doby důchodového pojištění) potvrzené na formuláři k tomu určeném v souladu s čl. 67(3) nař. 1408/71 nebo čl. 61(2) nař. 883/04. Jestliže zahraniční úřad práce potvrdil dobu nepojištěného zaměstnání nebo nepojištěné samostatně výdělečné činnosti, český úřad práce takovou dobu zohlední jako dobu pojištěnou v souladu s čl. 61(1) nař. 883/04 pouze v případě, že se osoba v zahraničí nemohla pojistit pro případ nezaměstnanosti a podle českých právních předpisů by se jednalo o dobu pojištěnou.

Jestliže se na Vás čl. 71 (1)(b)(ii) nař. 1408/71 nebo čl. 65 (2) nařízení č. 883/2004 nevztahuje a Úřad práce ČR je kompetentní podle čl. 13 (2) (f) nař. 1408/71 nebo čl. 11 (3)(e) nař. 883/04, tzn. jste neaktivní osobou, na kterou se vztahují právní předpisy státu bydliště, nelze při stanovení výše podpory v nezaměstnanosti zohlednit Vaši poslední výdělečnou činnost v zahraničí. Doby pojištění z ostatních členských států EU/EHP či Švýcarska se sčítají podle pravidel uvedených v čl. 67 (3) nař. 1408/71 nebo čl. 61 (2) nař. 883/04.

K čemu slouží Přenositelný dokument (PD) U1 / formulář E 301 / SED U002?

 • potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti
  (čl. 67, 68 a 71 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71; čl. 80, 81, 82, 84 nařízení Rady (EHS) č. 574/72)
  (čl. 61, 62 nařízení EP a Rady č. 883/04; čl. 54 nařízení EP a Rady č. 987/09)
 • vystavují úřady práce příslušného státu

Pokud nezaměstnaní nezískají minimální stanovenou délku pojištění (zaměstnání) pro přiznání dávek v nezaměstnanosti podle právních předpisů státu, ve kterém žádají o dávky v nezaměstnanosti, může dotyčný úřad práce za stanovených podmínek uznat doby pojištění (zaměstnání) získané dle předpisů jiného státu EU, EHP a Švýcarska. Např. § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Úřad práce ČR může za určitých podmínek uznat doby pojištění získané ve státech EU, EHP a Švýcarsku. Nemusí se jednat zároveň o doby důchodového pojištění - záleží na národní legislativě konkrétního státu. Tyto doby pojištění je nutné doložit na formuláři U1, E 301 nebo U002. Žádost o formulář U1 (E 301) může podat žadatel sám. Kompetentní instituce (úřad práce) nebo styčné místo žádá o formulář U002.


K čemu slouží Přenositelný dokument (PD) U2 / formulář E 303 / SED U004?

 • potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti
  (čl. 69 a 70 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71; čl. 83 a 84 nařízení Rady (EHS) č. 574/72)
  (čl. 64 nařízení EP a Rady č. 883/04; čl. 55 nařízení EP a Rady č. 987/09)
 • vystavují pracovní úřady příslušného státu na základě žádosti uchazeče o zaměstnání při splnění všech podmínek

Podstata transferu dávek v nezaměstnanosti spočívá v možnosti nezaměstnané osoby odejít hledat si práci do jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska a zároveň si zachovat postavení uchazeče o zaměstnání (včetně pobírání podpory v nezaměstnanosti přiznané ve státě, který opouští).

Podmínky a rozsah transferu dávek v nezaměstnanosti - uchazeč o zaměstnání musí zůstat k dispozici úřadu práce před svým odjezdem po dobu nejméně čtyř týdnů poté, co se stal nezaměstnaným. Do 7 dnů ode dne, kdy přestal být k dispozici úřadu práce v původní zemi, se musí zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce cílové země a podrobit se místním kontrolním procedurám. Maximální doba exportu dávek je 3 - 6 měsíců od doby, kdy dotyčná osoba přestala být k dispozici službám zaměstnanosti státu, který opustila (za předpokladu, že celková doba pobírání dávek nepřekročí podpůrčí dobu dle právních předpisů tohoto státu). Jestliže se dotyčná osoba vrátí do původního státu před uplynutím doby, po kterou má nárok na dávky, bude pokračovat její nárok na dávky podle předpisů tohoto státu. V opačném případě nárok ztrácí.

Import dávek v nezaměstnanosti podle nař. 1408/71 - jedná se o případy, kdy jsou Vám vypláceny dávky v nezaměstnanosti v souladu s nařízením 1408/71 a  Vy hodláte odjet hledat si práci do České republiky. Zahraniční pracovní úřad Vám vystaví formulář U2 (E 303), který má 5 částí - viz Export dávek v nezaměstnanosti. S tímto dokumentem se do 7 dnů dostavíte na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR podle místa svého trvalého pobytu / místa bydliště. Datum zahájení výplaty dávek je uveden v bodě 3. Pokud se zaregistrujete později, přijdete o dávky za tyto dny (tedy za rozdíl mezi skutečnou registrací a stanovenou nejzazší registrací). Úřad práce ČR Vás eviduje ve zvláštní skupině a vyplácí Vám zahraniční dávky přepočtené na českou měnu. Musíte plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a hlásit změny ovlivňující nárok na výplatu dávek (zahájení výdělečné činnosti atd.). Po dobu importu podléháte předpisům jiného členského státu (nejste zdravotně ani sociálně pojištěn/a prostřednictvím Úřadu práce ČR). Rozsah Vašeho pojištění Vám sdělí příslušná zahraniční instituce. 
                                              
Export dávek v nezaměstnanosti podle nař. 1408/71 - jedná se o případy, kdy je vyplácena podpora v nezaměstnanosti v ČR státním příslušníkům zemí mimo EU/EHP a Švýcarska, a Ti zamýšlí odjet hledat si práci do Velké Británie. Úřad práce může s ohledem na situaci na trhu práce transfer povolit. Vystaví formulář E 303, který má šest částí: E303/0 (ponechává si úřad práce a založí do spisu), E 303/1-5 (předá klientovi, který jej následně odevzdá zahraničnímu pracovnímu úřadu), E 303/1 (ponechává si zahraniční pracovní úřad), E 303/2 (vyplní zahraniční pracovní úřad vyplní a zašle českému úřadu práce jako potvrzení registrace), E 303/4 (vyplní zahraniční pracovní úřad a zašle českému úřadu práce jako potvrzení o výši vyplacených dávek), E 303/5 (předá zahraniční pracovní úřad v případě návratu zpět do ČR před lhůtou, na kterou byl transfer dávek stanoven - po návratu tak vznikne nárok na doplacení podpory v nezaměstnanosti, pokud ještě neuplynula podpůrčí doba). Na základě formuláře E 303/5 český úřad práce zjišťuje, jaká výše podpory ještě zbývá doplatit. Výplata zbývající podpory může být realizována po obdržení formulářů E 303/5 nebo E 303/4.

Dávky v nezaměstnanosti vyplácené podle čl. 64 nař. 883/04 - pro nezaměstnané osoby migrující v rámci EU/EHP a Švýcarska
V případě, kdy přijíždíte do ČR jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na dávky v nezaměstnanosti od zahraničního pracovního úřadu, zaregistrujete se na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu máte bydliště a předložíte formulář U2. Český úřad práce informuje zahraniční pracovní úřad o Vaší registraci a ten pokračuje ve výplatě dávek v nezaměstnanosti. Upozornění: po dobu, kdy v ČR pobíráte zahraniční dávky v nezaměstnanosti, podléháte předpisům jiného členského státu, nejste zdravotně ani sociálně pojištěn(a) prostřednictvím českého úřadu práce. Zda, popř. do jaké míry jste pojištěn(a), Vám sdělí příslušná zahraniční instituce.

V případě, že si odjíždíte hledat práci do jiného státu EU, EHP či Švýcarska, požádáte Úřad práce, aby Vám vystavil formulář U2. Do 7 dnů ode dne, kdy opustíte ČR (na tomto dni se domluvíte s ÚP) se musíte zaregistrovat na zahraničním pracovním úřadě a plnit povinnosti tamějšího uchazeče o zaměstnání. Zahraniční pracovní úřad neprodleně informuje český úřad práce, že jste svou registrační povinnost splnil, a český úřad práce Vám bude vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Maximální doba, po kterou je možno pobírat českou podporu v nezaměstnanosti a přitom si hledat práci v EU, je 6 měsíců (za předpokladu, že nepřekračuje zbývající podpůrčí dobu). V praxi se nejčastěji bude jednat o 4 měsíce.

Různé dotazy

Pracoval(a) jsem v zahraničí mimo EU/EHP/Švýcarsko. Bude Úřad práce přihlížet k odpracovaným dobám při rozhodování o nároku na podporu, popř. co mám pro to udělat?
Úřad práce zohlední tyto doby pojištění/zaměstnání pouze v případě, že bylo zaměstnání vykonáváno ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, která možnost započtení dob pojištění předpokládá. Jedná se o Ukrajinu, Srbsko, Černou Horu, Makedonii a Turecko. Předejte Úřadu práce kopie dokumentů ze zaměstnání (pracovní smlouvu, doklad o ukončení zaměstnání, zahraniční číslo sociálního pojištění atd.). Úřad práce pošle žádost o potvrzení dob pojištění na styčné místo příslušného státu. Seznam bilaterálních smluv k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/1304.

Bude se mi odpracovaná doba v jiném členském státě započítávat pro účely důchodového zabezpečení?
Ve věcech důchodového pojištění se obracejte na Českou správu sociálního zabezpečení, tel. +420 257 062 860.
Zde najdete také rubriku Nejčastější dotazy Evropská unie.

Musím se z českého zdravotního pojištění odhlásit ještě před odjezdem do jiného členského státu EU, kde budu teprve hledat práci?
Ano, oznamte ještě před odjezdem své zdravotní pojišťovně (ZP), že odjíždíte do zahraničí za prací. Pokud znáte datum zahájení výdělečné činnosti, sdělte toto datum ZP. Pokud přesné datum ještě neznáte, domluvte se s pracovníky ZP, jakým způsobem ze zahraničí toto datum upřesníte. Po zahájení výdělečné činnosti vraťte Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který vám vystavila česká ZP. O vydání nového Evropského průkazu můžete požádat svou zahraniční pojišťovnu. Pro doložení výdělečné činnosti v zahraničí pak české zdravotní pojišťovně po návratu předložte formulář E 104, který vám vystaví tamní pojišťovna. Pokud byste měl problém se zajištěním tohoto formuláře, předložte doklady, ze kterých budou vyplývat přesná data zahájení a ukončení výdělečné činnosti (výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele apod.)
(Dotaz je převzatý ze stránek CMU)


Užitečné odkazy

Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU
EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie
TRESS - Training and reporting on European Social Security
MISSOC - the Mutual Information System on Social Protection / Social Security
SOLVIT - Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU
ČSSZ - Evropská unie
CMU - Centrum mezistátních úhrad - styčný orgán pro oblast zdravotního pojištění


Příručka pro migrující osoby

Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod.


Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci EU.


Adresář EESSI

Veřejný adresář institucí sociálního zabezpečení v EUStyčná místa pro vydávání formulářů U1 (E 301) v jednotlivých zemích
Kontaktní místa pro předání formulářů U2 (E 303) - zpravidla úřady práce

Belgie


K žádosti přiložte dokument C 4, což je belgická obdoba našeho potvrzení o zaměstnání. Pokud není k dispozici, přiložte jiné potvrzení týkající se zaměstnání.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Directie Werkloosheidsreglementering
Keizerslaan 7
B – 1000 Brussels
BELGIUM

Office national de l'Emploi (francouzsky)
Boulevard de l'Empereur 7
B-1000 Bruxelles
BELGIUM
http://www.rva.be/
http://www.onem.be/
reglement(a)rva.be
reglement(a)onem.be
tel:  02 515 42 25
fax: 02 515 43 15

U2
FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.actiris.be/
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  http://www.adg.be/Bulharsko

National Social Security Institute, Directorate for European Integration and International Treaties

Bul. "Alexander Stamboliyski" No. 62-64
Sofia 1303
BULGARIA

Tel: +359 2 926 16 00
Fax: +359 2 926 14 40

E-mail: noi(a)nssi.bg
Web: http://www.nssi.bg/

U2
http://www.az.government.bg/


Česká republika

Zašlete vyplněný a podepsaný formulář žádosti o E301/U1  doc ke stažení zde
poštou na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce dle sídla (IČO) posledního zaměstnavatele v ČR - adresy viz http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Pro celou Prahu (kromě Prahy-východ a Prahy-západ) je v této záležitosti místně příslušný Úřad práce - krajská pobočka pro hl.m. Prahu, Domažlická 11, 130 00, Praha 3
Bezpodmínečně uveďte své rodné číslo, pokud jej nemáte, evidenční číslo pojištěnce!
Upozornění: podle nařízení 883/04 budou dávky v nezaměstnanosti vypočítávány z výdělku v posledním zaměstnání/SVČ. Proto k žádosti o formulář E301 přikládejte potvrzení zaměstnavatele o průměrném výdělku, v případě, že jste naposledy vykovával/a SVČ, přiložte potvrzení o posledním vyměřovacím základu.

Application form for E301/U1 from the Czech Republic - English version download here

                                                                          - Polish version download here

K žádosti přiložte kopie těchto dokumentů:

- evidenční list důchodového pojištění, popř. potvrzení o zaměstnání z ČR (nutně z posledního zaměstnání, fakultativně z předcházejících zaměstnání za relevantní období - liší se v závislosti na požadavcích konkrétního státu)

- potvrzení o výdělku z posledního zaměstnání z ČR (jestliže jste v ČR naposledy pracoval jako zaměstnanec)   

- potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru (dohoda, výpověď)                                                                                                                             

- pracovní smlouva (pokud pracovní pozice není uvedena na potvrzení o zaměstnání - v případě postupu dle nařízení 1408/71)      

- potvrzení o posledním vyměřovacím základu (v případě výkonu samostatně výdělečné činnosti - důležité pro posouzení výše podpory v nezaměstnanosti)     

- potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství (v případě pobírání PPM v rozhodné době)   

- rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku (v případě pobírání rodičovského příspěvku v rozhodné době)

   Úřad práce ČR - generální ředitelství
   Dobrovského 1278/25
   170 00 Praha 7
   ČESKÁ REPUBLIKA

   martina.tomkova(a)uradprace.cz
   tel: +420 950 180 706

   lucie.pertlova(a)uradprace.cz
   tel: +420 950 180 705
  

U2
Kontaktujte prosím místně příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu máte bydliště - adresy viz http://portal.mpsv.cz/sz/local Dánsko

Žádost o PD U1/formulář E301 (EØS 4.1) ke stažení zde: http://www.sfr.dk/da/EOES-arbejdsloeshedsforsikring/Blanketter/Arkiv/EOES-4-Ansoegning-om-dokument-PD-U1-Attest-E-301-DK-eller-N-301-DK/EOES-4-1-Application-for-document-PD-U1-certificate-E-301-DK-or-N-301%20DK.aspx

Pojištění pro případ v nezaměstnanosti je v Dánsku dobrovolné jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné, a je spravováno fondy pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné žádají o vystavení PD U1/formuláře E 301 ten pojišťovací fond, jehož byli členy.
Nejrychlejší cestou, jak získat PD U1/formulář E 301, je požádat zaměstnavatele poslední den zaměstnání o vyplnění formuláře EØS 7. Zaměstnavatel by poté měl formulář EØS 7 zaslat na adresu Vašeho fondu pojištění nebo na níže uvedenou adresu. Pokud jste měl/a více zaměstnavatelů, každý z nich musí vyplnit formulář EØS 7.

    Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment
   
International Recruitment and EEA Division
    Njalsgade 72 C
    2300 København S

    DENMARK

    Tel.: +45 33 95 50 00
    E-mail: sfr(a)penst.dk

V případě, že jste nebyli členy žádného pojišťovacího fondu, nebude Vám doba výdělečné činnosti v Dánsku zohledněna při rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud jste si zachoval/a nárok na dávky v nezaměstnanosti v ČR a odcházíte si hledat zaměstnání do Dánska v souladu s čl. 64 nař. 883/2004, máte povinnost registrovat se na jedné z poboček Workindenmark Centers. Seznam poboček včetně kontaktů naleznete na: https://www.workindenmark.dk/en/Contact

Podrobnější informace k dánskému systému pojištění naleznete na: http://www.sfr.dk/da/EOES-arbejdsloeshedsforsikring/EOES-Eng.aspx

U2
http://www.ams.dk/


Estonsko


Žádost o form E 301/ U1 ke stažení zde http://www.tootukassa.ee/upload/File/E301%20taotlus%20Eestis%20tootamise%20kohta__ingl.pdf  

Do žádosti uveďte Vaše estonské identifikační číslo a přiložte kopii dokladu o způsobu ukončení pracovního poměru.

   Estonian Unemployment Insurance Fund
   (Töötukassa)
   Lasnamäe 2
   EE-11412 Tallinn
   ESTONIA

http://www.tootukassa.ee/

Phone: + 372 667 9700  
Fax: + 372 667 9701 
info(a)tootukassa.ee
merit.aavekukk(a)tootukassa.ee
 
Phone: +372 6679 750

U2
http://www.tta.ee/


Finsko

Poznámka: pokud jste byli členy fondu pojištění v nezaměstnanosti, pošlete žádost příslušnému fondu. Seznam zde: http://www.tyj.fi/

   KELA Office for International Affairs
   P. O. Box 450
   00101 Helsinki   
   FINLAND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tel: +358 20 634 2650
Fax: + 358 20 634 2502
inter.helsinki(a)kela.fi
international.affairs(a)kela.fi
http://www.kela.fi/

U2
stránky finských úřadů práce - Työvoimatoimisto  - http://www.mol.fi/


Francie


Francouzské styčné místo vyžaduje k žádostem přikládat:

 • kopii průkazu totožnosti nebo pasu
 • kopii pracovní smlouvy / pracovních smluv
 • kopii osvědčení o pracovním poměru
 • kopie posledních 4 výplatních pásek
 • kopii "Attestation destinée à Pôle emploi"
 • důvod ukončení pracovního vztahu
 • La copie d´une pièce d´identitè
 • La copie du ou des contrats de travail
 • La copie du ou des certificats de travail
 • La copie des quatre derniers bulletins de salaire
 • La copie du ou des "Attestations destinée à Pôle emploi"
 • Le motif de rupture du contract de travail

   Pôle emploi services
   TSA 10107
   92891 Nanterre cédex 09

   FRANCE

Tel.: +33 1 46 52 97 00; +33 1 46 52 26 23
E-mail: europe.exchange(a)pole-emploi.fr

Web: http://www.pole-emploi.fr/

U2
stránky francouzských úřadů práce http://www.pole-emploi.fr/ 


Chorvatsko

Žádost o vystavení formuláře U1 (E 301) je možné podat na jakékoliv oblastní pobočce (područni ured), nebo na ústředí (Središnji ured) chorvatského úřadu práce (HZZ):

   Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)
   Radnička cesta 1

   10 000 Zagreb
   HRVATSKA

Formulář žádosti o U1: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10275

U2
Kompetentní institucí pro vystavení formuláře U2 (E 303) je místně příslušná pobočka HZZ.Irsko

Na internetové stránce http://www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/e301.pdf  naleznete ke stažení žádost (Request for Irish Social Insurance Records Per Forms E104 and E301 IRL) o dodání potvrzeného formuláře E 301/ U1. S vyplněnou žádostí je vhodné zaslat například kopie posledních tří výplatních pásek a všech „daňových dokladů“ P45 či P60, které jste v Irsku od každého zaměstnavatele získali. Žádá se výhradně korespondenčně, vyřízení trvá nejméně jeden měsíc. Pokud by Vám formulář E301/ U1 nebyl zaslán po uplynutí tří měsíců, napište email s uvedením svého celého jména a PPS (můžete naskenovat P45) na adresu martina.tomkova(a)uradprace.cz.

   International Records Section
   Department of Social and Family Affairs
   STVS
   Inner Relief Road
   Buncrana, Co. Donegal
   IRELAND


Tel: +353 (01) 4715898
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_benefit.html
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_allowance.html

U2
stránky irských úřadů práce - FAS  - http://www.fas.ie/ 

   Departement of Social Protection
   EU Records
   Inner Relief Road
   Buncrana, Co Donegal
   IRELAND


Island


Žádost o form E301 ke stažení zde: http://www.vinnumalastofnun.is/files/VMSTA-15%20Request%20for%20certificate%20E301_907529588.pdf

    FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ
    (Ministry of Social Affairs)
    Hafnarhúsinu V/Tryggvagötu
    ISL- 150 Reykjavik

    ICELAND

www.stjr.is/fel
http://www.vinnumalastofnun.is/
Tel: + 354 515 4800
Fax: + 354 511 2520

E303
stránky islandských úřadů práce - Vinnumálastofnun - http://www.vinnumalastofnun.is/


Itálie

Instituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Via Ciro il Grande 21
00 144 Roma
ITALIA
Tel.: +39 396 590 51

Žádost o vydání formuláře E 301/ U1 doporučujeme zaslat na regionální pobočku INPS v místě výkonu práce, nikoliv na cetrálu INPS, která je uvedena výše.
Pobočky "Direzione Provinciale" nebo "Agencia di produzione" vyhledáte po zadání poštovního směrovacího čísla/místa pobytu na webových stránkách INPS:
http://www.inps.it/AgendaSedi/

U2
stránky italských úřadů práce "Borsa di Lavoro" jednotlivých italských regionů. Odkaz: http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/italie/#o14


Kypr


Zašlete žádost o formulář E301/ U1: Request for U1 (E301CY) form

   Ministry of Labour and Social Insurance
   Social Insurance Services
   7 Vyronos Avenue
   1465 Nicosia
   CYPRUS

   Tel.: +35722401836/671
   Fax: +35722401664
   E-mail:  interrel(a)sid.mlsi.gov.cy; recagree(a)sid.mlsi.gov.cy

   Web: www.mlsi.gov.cy/sid

U2
http://www.mlsi.gov.cy/


Lichtenštejnsko


Amt für Volkswirtschaft
Arbeitslosenversicherung
Postfach 684
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

Tel: +423/236 6871
Fax: +423/236 6889
E-mail: info(a)avw.llv.li
Web: http://www.llv.li/llv-avw-arbeitslosenversicherung.htm

E303
http://www.avw.llv.li/ 


Litva

Ministry of Social Security and Labour
Lithuanian Labour Exchange
Geležinio Vilko 3A
LT-03131 Vilnius
LITHUANIA


Tel: 00370 5 2360774
Fax: 00370 5 2360788
E-mail: liongina(a)ldb.lt
                 info(a)ldb.lt

U2
http://www.ldb.lt/ 


Lotyšsko


State Social Insurance Agency
International Service Division
Citadeles street 7/69
LV-1010  Riga
LATVIA

http://www.vsaa.lv/
Tel: 00371 7021 600
Fax: 00371 7276 455
Tel: 00371 7011 800
Fax:00371 7011 812

U2
http://www.nva.gov.lv/ 


Lucembursko


Žádost o vystavení formuláře U1 (E 301), potvrzená lucemburským zaměstnavatelem, se zasílá na adresu:

 

     Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)

     Service du maintien de l'emploi (U1)

     1, boulevard Porte de France

     L-4360 Esch-sur-Alzette

     LUXEMBOURG

 

Žádost o formulář U1: http://www.adem.public.lu/forms/demandeurs/attestation_U1/cert-trav_U1.pdf


Styčné místo pro zasílání žádostí z ČR:
ADEM, 10, rue Bender, L-1229 Luxembourg. Web: http://www.adem.public.lu/ 


Korespondenční adresa:

     Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)
     Service du maintien de l'emploi (U1)
     B. P. 2208
     L-1022 Luxembourg
     LUXEMBOURG

 

U2
Kompetentní institucí pro vystavení formuláře U2 (E 303) je příslušná pobočka lucemburského úřadu práce (ADEM): http://www.adem.public.lu/demandeur/indemnites/Maďarsko

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Nemzetközi és Migrációs Főosztály
Kálvária tér 7.
1089 Budapest

HUNGARY

Tel: +36 1 473 8100
Fax: +361 473 8101
E-mail: info(a)fmm.gov.hu

Web: http://www.szmm.gov.hu/

U2
http://www.afsz.hu/ 


Malta


MINISTRY FOR EDUCATION, EMPLOYMENT AND THE FAMILY (MEEF)
Department of Social Security
International Relations Unit
38, Ordnance Street
Valletta VLT 2000
MALTA

Tel.: +356 2590 3426
Fax: +356 2590 3282
E-mail: iru.dss(a)gov.mt
Web: http://www.socialsecurity.gov.mt


U2

stránky maltských úřadů práce ETC  - http://www.etc.gov.mt/


Německo

Zašlete vyplněnou žádost o formulář U1 viz http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Alg-Int-AntragPD-U1-deutsch.pdf  

na adresu příslušné pobočky Agentur für Arbeit, kde má sídlo váš zaměstnavatel - http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html
K žádosti přiložte kopii potvrzení o zaměstnání (Arbeitsbescheinigung) a uveďte své německé číslo pojištění (Rentenversicherungsnummer)

tel: +49 911 179 5293
fax: +49 911 179 4789
email: Service-Haus.Kundenreaktionsmanagement(a)arbeitsagentur.de


U2
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html


Nizozemí

UWV Hengelo, Afdeling WW
Groep Verdragen
P.O.Box 124
NL- 7550 AC Hengelo
NETHERLANDS

http://www.uwv.nl/
tel: +31 888982001
fax: +31 747503008
uwv.verdragen(a)uwv.nl
http://www.uwv.nl/Particulieren/formulieren/AG14015393.aspx

U2
Nizozemí - kontakty na úřady práce UWF WERKbedrijf
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/werknemer/direct_doen/vestiging_zoeken 

Norsko

This is what is required regarding application for certificate E-301 / K žádosti o formulář E 301 přiložte
 
The following enclosures must be included with the request from all employers in Norway:/ Následující přílohy musí být zahrnuty od všech zaměstnavatelů v Norsku:
- NAV 04-02.03 (“bekreftelse på ansettelsesforhold”) filled in by the employer (formulář NAV 04-02.03 vyplněný zaměstnavatelem)
- Statements of earnings and deductions (“Lønns- og trekkoppgave”) for previous years (přehled výdělků a odvodů za předchozí roky)
- Last payslip until now this year (poslední výplatní páska)
- Working contract (pracovní smlouva)

http://www.nav.no/page?id=9532&formLanguage=data/forms/form/original/%28a%29key+%3D+64

Formulář NAV 04-02.03 (ke stažení)

Adresa pro zasílání žádostí o E 301:
   NAV EØS DAGPENGER
   NAV EEA Administration
   Postuttak E
   N-2201 KONGSVINGER
   NORWAY

   Tel: +47 815 58 222
   Fax: +47 620 167 91
   E-mail: eos(a)nav.no

   Web: http://www.nav.no

E303
stránky NAV - norského úřadu práce - http://www.nav.no/


Polsko

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and social Policy)
Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Department of Co-ordination of Social Security Schemes)
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLAND

Tel.: +48 22 461 61 06
Fax: +48 22 461 60 03
E-mail: Instytucja_Lacz(a)mpips.gov.pl

Web: http://www.mpips.gov.pl/

U2
stránky polských úřadů práce - http://www.praca.gov.pl/


Portugalsko

Kontaktujte příslušnou pobočku SEGURANCA SOCIAL viz http://www2.seg-social.pt/bpa/Lista.asp?distrito=Viseu

   ISS, I.P., Centro Distrital de Lisboa
   Av. Afonso Costa, 6/8
   PT- 1900-034 Lisboa
   PORTUGAL

U2
stránky portugalských úřadů práce - IEFP  - http://www.iefp.pt/


 

Rakousko

Možno požádat elektronicky na https://www.e-ams.at/eamse301.html

nebo písemně na níže uvedené adrese. Uveďte své rakouské číslo pojištění (Sozialversicherugsnummer), můžete uvést svoji rakouskou adresu a přiložit potvrzení o zaměstnání (Arbeitsbescheinigung)

    Arbeitsmarktservice Österreich (AMS)
    Finanzen/EWR Verbindungs- und Verrechnungsstelle
    Treustrasse 35-43
    A-1200 WIEN

    AUSTRIA

   Tel: +431 33 178 542
   Fax: +431 33 1 78 123
   E-mail: ams.ewrverbindungsstelle(a)ams.at
   Web: http://www.ams.at/english/14597.html; http://www.ams.at/

U2
www.ams.at/neu/4125.htm 


Rumunsko

K žádosti o E301/ U1 je nutno připojit:

 1. kopii ukončené pracovní smlouvy v rumunštině
 2. kopii registrace k pobytu vydanou ORI
 3. kopii výpovědi, kde je zmíněn důvod ukončení pracovního poměru

   Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
   Directia Relatii Internationale
   Str. Avalansei nr. 22 – 24, sector 4
   040303 Bucuresti
   ROMANIA

Tel.: +402 1 303.98.56
Fax: +402 1 303.98.55
E-mail: adriana_pert(a)ajofm.anofm.ro

U2
http://www.anofm.ro/


Řecko

Formulář žádosti o přenositelný dokument U1 (E 301) ke stažení zde.

Žádost o PD U1 (E 301) se zasílá na adresu:

   OAED DIEUTHINSI ASFALISIS (Α6)
   Ethnikis Antistasis 8
   Athens
   GREECE

   Tel: +30 210 414 9211
   Fax: +30 210 414 9219
   E-mail: mpisimisi(a)oaed.gr; lampraki(a)oaed.gr

osoby pracující na lodích:

   ΝΑΤ. Dieuthinsi Porwn, Ethnikis Antistasis 1, 18231 Piraeus, GREECE


osoby samostatně výdělečně činné:
  ΟΑΕΕ, Ipiresia Diethnous Sinergasias, Akadimias 22, 10671 Athens, GREECE

U2
http://www.oaed.gr/  


 

Slovensko

Kontaktujte místně příslušnou pobočku slovenské sociální pojišťovny (Sociálna poisťovňa): http://www.socpoist.sk/zoznam-pobociek-podla-krajov/

Žádost pro vystavení formuláře U1 (E 301) na Slovensku ke stažení zde.

   Sociálna poisťovňa
   Ul. 29. augusta 8 – 10
   813 63 Bratislava
   SLOVENSKO

   Tel.: +421 250 204 507; +421 250 204 555

   Fax: +421 250 204 529

   E-mail: jarmila.misarosova(a)socpoist.sk

   Web: http://www.socpoist.sk/; http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s

U2
stránky slovenských úřadů práce (ÚPSVAR): http://www.upsvar.sk/


Slovinsko

Žádost o vystavení formuláře U1 (E 301) se podává na místně příslušné pobočce nebo na ústředí slovinského úřadu práce (ZRSZ):

    Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
    Rožna dolina, cesta IX / 9
    1000 Ljubljana
    SLOVENIJA

Žádost o vystavení formuláře U1: http://www.ess.gov.si/_files/1834/VLOGA_%20U1_RS.doc

U2
Kompetentní institucí pro vystavení formuláře U2 (E 303) je místně příslušná pobočka slovinského úřadu práce (ZRSZ): http://www.ess.gov.si

Žádost o vystavení formuláře U2: http://www.ess.gov.si/_files/1835/vloga_U2%20_izvoz%20_pravice.doc


Španělsko

K žádosti o E301/ U1 je nutné přiložit kopii "CERTIFICADO DE EMPRESA" (potvrzení o zaměstnání), který může být nahrazen kopiemi následujících dokumentů:

- El contrato (pracovní smlouva)
- Las cuatro ultimas nóminas (poslední čtyři výplatní pásky)
- El DNI/ NIE (číslo pojištěnce)
- Cartilla de la seguridad Social (karta sociálního pojištění)
- La causa de baja (důvod ukončení pracovního poměru)

Kontaktujte místně příslušnou pobočku INEM - Direccion Provincial viz http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp

   Ministerio de Trabajo e Inmigración
   Servicio Público de Empleo Estatal
   C/ Condesa de Venadito, 9
   28027 Madrid
   SPAIN

   Tel: +34 91 585 9888
   Fax:+34 91 377 5881 / 5887

U2
Kontaktujte místně příslušnou pobočku INEM: http://www.inem.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp


Švédsko

Formulář U1 (E 301) pojištěncům vydává jejich příslušný pojišťovací fond – unemployment insurance fund (arbetslöshetskassa).

 

Kontakt na jednotlivé fondy: http://www.iaf.se/Fakta/Forteckning-over-arbetsloshetskassor


   Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

   (Swedish Unemployment Insurance Board)

   Box 210, SE-641 22 Katrineholm

   SWEDEN

 

Žadatelé, kteří nebyli členy žádného pojišťovacího fondu, podávají žádost u Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan): http://www.alfakassan.se/

 

   Arbetslöshetskassan Alfa

   SE-827 82 Ljusdal

   SWEDEN

 

U2
K vydávání formuláře U2 (E 303) je kompetentní instituce IAF: http://www.iaf.se/Global/Intyg-EU/Engelsk_intygsinformation2014-01.pdf

 

Švýcarsko


Pojištěnci žádají o formulář U1 (E 301) na místně příslušné pobočce švýcarského úřadu práce, kde jsou v evidenci, nebo v jejímž správním obvodu vykonávali výdělečnou činnost. Žádost o vystavení formuláře U1 ze Švýcarska - německy, francouzsky a italsky.

Žádosti o formulář U1 ze zahraničí vyřizuje instituce SECO:

   Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
   Direktion für Arbeit
   Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung
   Effingerstrasse 31
   CH-3003 Bern
   SWITZERLAND

http://www.seco.admin.ch/
Tel: +41 31 322 00 91
Fax:+41 31 311 38 35
infopaep(a)seco.admin.ch

U2
http://www.jobarea.ch/


Velká Británie


Na internetové stránce http://www.hmrc.gov.uk/forms/2005/ca3916.pdf naleznete ke stažení formulář žádosti (CA3916) o dodání vyplněného formuláře U1. S vyplněnou žádostí CA3916 je vhodné zaslat kopie všech „zápočtových listů“ P45 (příp. P60 a výplatních pásek). Nezapomínejte do žádosti vyznačit způsob ukončení pracovního poměru (reason for leaving).

Kontaktní instituce vydávající formulář U1 ve Velké Británii:

   Her Majesty´s Revenue & Customs (HMRC)
   National Insurance Contributions & Employers Office
   International Caseworker
   Room BP1301 / BP1302
   Benton Park View
   Newcastle-upon-Tyne
   NE98 1ZZ
   UNITED KINGDOM

http://www.inlandrevenue.gov.uk/
Tel: +44 (0) 191 203 7010
Fax: +44 (0) 191 225 7800
non-residents(a)inlandrevenue.gov.uk

Help line:
Z Velké Británie
Tel:  0845 9154811
Fax:  0845 9157800

U2
stránky JobcentrePlus - britských úřadů práce - http://www.jobcentreplus.co.uk/

   The Pension Service
   International Pension Centre
   Jobseeker´s &Benefit Enhancement Section
   Room TC013
   Tyneview Park Benton
   Newcastle upon Tyne
   UNITED KINGDOM

Severní Irsko
   Department for Social Development
   Overseas Benefits Unit
   Block 2
   Castle Buildings
   Belfast BT4 3SP
   Northern Ireland, UK

Gibraltar
   Department of Social Security
   Unemployment Benefit Unit
   14 Governor´s Parade
   Gibraltar

Tel: +350 200 7221
kiki.hernandez(a)gibraltar.gov.gi


Případné dotazy či připomínky k obsahu této stránky můžete psát na martina.tomkova(a)uradprace.cz

Portfolio Portable Documentů na stránkách Evropské komise - klikněte zde.  Pro další dokumenty klikněte zde.

Soubor ke stažení: PORTABLE_DOCS_COMBINED_CS.PDF
Poslední aktualizace: 2. 7. 2014, Velikost: 1.4 MB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížečPDF
Za úplnost informací na stránce odpovídá: generální ředitelství Úřadu práce ČR (odbor zaměstnanosti). Dotazy vyřizuje: tel. 844 844 803, kontaktni.centrum(a)mpsv.cz
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | Technická správa | Textová verze | Validita stránky